GEL GR K襤

efkarisamimi.net

  • Yaz覺tipi boyutunu artt覺r
  • Varsay覺lan yaz覺tipi boyutu
  • Yaz覺tipi boyutunu azalt覺r
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

e-Posta Yazd覺r PDF

Trkali Mah., Be?ikta?

www.efkarisamimi.net?in Ba?lang? Yaz?s?.

Uzak durmak gerek, hatta ka?nmak. Aktel, yani gncel olandan ka?nmak gerek, gnlk olandan uzakla?mamak, giderek ka蔂amak i蓾n. D??ar?da oynayan 蔞cuklar?n grlt yap?p, i蔒rideki bebe?i uyutmamas?na byklerin 鐪kelenmesi gncel bir olay de?ildir, gnlk bir olayd?r, 踙nk ya?an?r. Art?k kendisine hi benzemeyen, kurgulanm?? ve filtreden ge蓾rilmi? g顤ntlerde plastik bir gzellik yakalam?? olan bayan ?ark?c?n?n, surats?z, bodur bir tv sunucusunun yazl???nda g顤ntlenmesinin, tiyatro bilir san?lan tv sunucusunun manken sevgilisini 蓾leden ?kartmas?, seyreden ve zerine konu?acak biri i蓾n gnceldir. Gnceldir; bir sanki-sorundur. Bu sanki-sorun, zerine konu?an? ya da d?neni hi etkilemeyecektir. Sorun yerine konsa bile, konu?an ya da d?nenin getirdi?i 踤zmn, onun ya?am?na do?rudan iyi ya da k飆 bir etkisi olmayacakt?r. Kendisine benzemeyen ?ark?c?n?n kendisi i蓾n, bu, gncel de?ildir; i?inin bir par蓷s? olmu?tur, gnlktr, o hafta verece?i konsere kat?l?m artm??t?r; dolay?s?yla, g顤ntnn tv?ye ya da gazeteye yans?mas? ne denli gncelse izleyen ya da okuyan i蓾n; bu olay o denli gnlktr ya?ayan i蓾n. Gncel olan hi ya?anmaz.


Efk漷-i umumiye, ?imdilerde 勃amuoyu diye 蔒vrilen, ?ngilizcesi 厚ublic opinion, Frans?zcas? 卻pinion publiqu暺 olan, s驆c? s驆c?ne 剋enel kan? olarak 蔒vrilebilecek kavram? kar??lamak i蓾n 霵erilmi?. 俗mum Arap蓷 剋enel, hep demek olan 徉m s驆c?nn 蔞?uludur; yani, 剋eneller, hepler demeye gelir. Dolay?s?yla, umumi genellere, heplere ili?kin olacakt?r: Genellersel, heplersel. Umumiye oldu?una g顤e genellersellik, heplersellik demek olmal?. Efk漷 yine Arap蓷 olan 剌ikr蜴n 蔞?ulu: D?nceler. Bu durumda efk漷-i umumiye genellersellik d?nceleri ya da heplersellik d?nceleri olarak 蔒vrilebilecek, Trk蔒de kullan?lmas? 霵erilmi?, ve kullan?lm??, Arap蓷 s驆cklerle kurulmu?, Fars蓷 bir tamlama. Gncel olan, gnlk olan?n kovulmu? oldu?u efk漷-i umumiyede srp gider.

亮nlk sorunlardan s驆de ka?p, gncel olanla niye ilgilenilir? diye sormamal?. Bu soruyu sordu?u srece, bu soruyu soran yan?tlanamaz. Gelin, iyisi mi, 南iye ilgilenilir? yerine 勇lgilenilse ne olur? diye sorarak ba?layal?m d?nmeye. Biri bir ?eyle gncel diye kendi kendisine ilgileniyorsa, yaln?z ve garip kal?r; gncel diye ilgilendi?i de gncel olamaz. Gncel olabilmesi i蓾n, herkes olarak d?nlenlerin bunu gncel bulmas? gerekti?i d?nlmelidir: 俟驆 konusu olan olay gnceldir, ben bu hakikati de?i?tiremem, diye d?nlmelidir. Neyin gncel oldu?u, bununla ilgilenene, d???ndaki ve kan?s?n? de?i?tiremeyece?i herkes taraf?ndan verili olmal?d?r. Ancak, bu durumda 則erkes i蓾n bu ge蔒rliyse, yani gncel olan herkese d??ar?dan veriliyse, herkes kendisine verili olan? nas?l verebilir? diye sormak ge蔂iyor mu insan?n i蓾nden?

Anla??lan herkesten farkl? olan bir herkes var. 信erkes kendisine verili olan? derken iki 蔒?it herkes olabilir. 琀nekle daha kolay olacak gibi: D?nelim ki, herkes Ahmet, Ay?e, Oya ve Ozan?dan olu?sun. Bu durumda 則erkes dendi?inde 1 toplu olarak Ahmet, Ay?e, Oya ve Ozan birlikte ya da 2 ayr? olarak Ahmet, Ay?e, Oya ve Ozan tek tek kastedilmi? olabilir. 信erkes kendisine bir saz yapt?, dendi?inde, e?er kastedilen 1 ise, 顤ne?in, daha 霵ce saz yokmu?, bir araya gelip kendilerine birlikte bir saz yapm??lard?r. H滎buki kastedilen 2 ise, Ahmet, Ay?e, Oya ve Ozan ayr? ayr? kendilerine birer saz yapm??lard?r; ki, bu da d顤t saz eder. Da??n?kl??? toplarsak, toplu olarak herkesse bir saz, tek tek herkesse d顤t saz ortaya ?kar. プk-anlaml? bir s驆ck oldu?unda, bir o anlam?nda bir bu anlam?nda kullan?lmas? pek rahats?z edici de?ildir ve kolayl?kla yap?l?r. Bu durumda, kolayl?kla kabul ettirilebilecek, 蔒li?ik ifadeler ortaya ?kabilir ve bu anlamlar?n netle?tirilmesiyle a??labilir.

Ancak, 亮ncel olan herkese d??ar?dan veriliyse, herkes kendisine verili olan? nas?l verebilir? 蔒li?kisi bu 蔞k anlaml?l?ktan kaynaklanm?yor gibi. Sorun toplu olarak herkesin hem 驆ne olabilmesi, hem de olmamas?nda. ?ki elin tek tek sesi olamaz, ancak iki elin birlikte sesi olabilir. E?er ses varsa tek tek iki elin olamaz. Peki, sesin bir getirisi varsa kimin olmal?d?r? Toplu olarak herkesinse mlkiyeti olamaz. B騽le bir durumda, hemen bir temsil sorunu ileri srlebilir. Herkesi temsilen, 顤gtleyen 驆ne olarak biri ortaya ?k?p, getiriyle ne yap?laca??n? da kendisinin saptamas? gerekti?ini ileri srebilir. Herkesin kay???n bir yan?nda topland???n? ve kay???n devrildi?ini d?nelim. Kabahatli olarak tek tek herkesi g飉teremeyiz. 俏iye o tarafta durdular; di?er tarafa da gidemezler miydi? diye d?nld?nde, tabi ki, di?er yana da gidebilirlerdi; ancak, diyelimki, tek tek herkes di?er tarafa gittiler sonu farkl? m? olacakt?? Kabahat toplu olarak herkestedir. Burada da temsil ileri srlebilir. Toplu olarak herkesin olan kabahat birine yklenebilir. Gerek k漷l?, gerek zararl? olsun herkesin rn, bunu 顤gtleyen, temsilci 驆ne olarak sahibi ya da sorumlusu oldu?unu ileri sren birinin rn olmayacakt?r.

Birilerinin kendilerinin rn olmayandan nemalanmas?na yarayan, d??ar?dan verili d?nceler olarak 前fk漷-? umumiye裳in kar??s?na, 勇蓨en d?nceler kast?yla , terim olu?turma i蓾n benzer, hatta daha k飆 bir yol izlenerek kurulmu? bir tamlama olarak, efk漷-? samimi konulabilir. Bir de, efk漷?? k漷dan ar?nd?rmak i蓾n k毾l d?rlebilir.

Son G羹ncelleme: Cumartesi, 23 Austos 2008 07:44