GEL GÖR Kİ

efkarisamimi.net

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

Marx'?n Yan?lg?s? (ya da iyimserli?i)

Bu yaz? nce paraninkullari.npage.eu sitesinde yay?nland?.

Ya?ad??? yzy?lda "Ayd?nlanma"n?n doru?unda olan burjuva kltrnn kayma??yla byyen Karl Marx, o dnem ykselmekte olan kapitalizmin iinde ta??d??? eli?kileri en do?ru biimde tespit vetahlil eden ve ka?n?lmaz olan bu eli?kilerin hangi retim biimini do?uraca??n?, geli?tirdi?i diyalektik ve tarihi maddecili?in ?a?maz yntemleriyle inceleyerek ortaya koyan bilgedir.
Eserlerini ykselen kapitalizmin burjuva mutfa??nda pi?iren Marx, insan?n, dnyan?n belli zaman ve ko?ullar?nda do?an?n kuca??nda do?du?unu ve evrenin ba?lang?c?ndaki ana unsurun do?a (madde) oldu?unu ve bu nedenle de d?nce ve bilincin insan beyninin rn oldu?unu; do?ada insan?n varolmas?yla birlikte bilincin do?ayla kar??l?kl? diyalektik hareketinin de ba?lam?? oldu?unu; insan?n, gerekler plan?nda gzleyipd?nmeye devam etmekle gerekle?ti?ini; ya?ad??? evrenin ko?ullar?nda do?a taraf?ndan etkilenerek ve kendisinin de do?ay? etkileyerek geli?ti?ini; hareketin, maddenin varolu? biimi olup, hibir zaman maddesiz hareket ve hareketsiz madde olamayaca??n?; insan?n ilk insansal hareketinin bir retim eylemi oldu?unu, nk varl???n? srdrme gdsyle donat?lm?? olan insan?n, ilk tarihsel hareketinin ya?amak iin ihtiya duydu?u yemek, imek, bar?nak, giysi ve di?er nesneleri sa?layacak aralar?n retimi, ba?ka bir deyi?le, maddesel ya?am?n retilmesi oldu?unu ve on binlerce, yz binlerce y?l nce oldu?u gibi bugn de insan hayat?n?n srdrlebilmesi iin gn gnne ve saati saatine yerine getirilmesi gereken bu eylemin, insanl?k tarihinin temel hareketi oldu?unu; dnyadaki geli?me ve de?i?melerin rasgele ya da esrarl? glerin etkisiyle de?il, kendinden nceki devinim ve de?i?melerin rn olan e?itli etmenlerin aralar?ndaki eli?me ve at??madan meydana geldi?ini bilimsel diyalektik yntemlerle kan?tlayarak, diyalekti?in en byk ustas? Hegel'in, kafas? (d?nce) stne oturttu?u speklatif (d?nsel) felsefeyi -insan d?ncesinin do?adan ve toplumdan ba??ms?z bir ?ekilde olu?amayaca??n? ortaya koyarak- ayaklar? stne oturtup, diyalektik ve tarihi maddecili?e dayanan bilimsel felsefeyi kuran d?nr olarak tarihe gemi?tir.
Bu olgular?n ?????nda, toplumsal yap?n?n temelini retim biiminin olu?turdu?u ve bunun bir nceki ekonomik sistemin (retim biimi) retici gleriyle retim ili?kileri aras?ndaki eli?kinin (uyu?mazl???n) at??mas? sonunda belirlendi?i ve retim biimi taraf?ndan belirlenen kltr, din, felsefe gibi styap? kurumlar?ndan etkilenen insan?n, bizzat bu kurumlar arac?l???yla toplumla kar??l?kl? bir etkile?im iine girerek toplumsal yap?n?n geli?ip de?i?mesine (evrimine) katk?da bulundu?u sonucuna varan Marx'?n en arp?c? ke?fi, yzy?llardan beri e?itli ynlere ekilen de?er kavram?n? bilimsel diyalektik yntemle zmleyerek a?k seik ortaya koymu? olmas?d?r.
Marx, bunlar?n da tesinde, ekonomik de?er olarak mal?n, nesnele?mi? insan eme?inden ba?ka bir ?ey olmad???n?; anamal? (kapital) meydana getiren tek kayna??n insan?n emek gc oldu?unu; insan?n emek gcnn, tketilirken de?er yaratan tek mal olup, onun yaratt??? de?erden art?r?lan bir "art?k de?er"in anamala dn?t?n; art?k-de?erin bymesinin, e? deyi?le, smrnn art???n?n, i?gcnn uzat?lmas? (mutlak art?k-de?er) ya da emek sresinin k?salt?lmas?yla (nisb art?k-de?er) mmkn oldu?unu gene bilimsel diyalektik yntemlerle kan?tlayarak, "art?k de?er"in nas?l olu?tu?unu ve i?levini ke?fedip kapitalizmin temelinin emek smrsne dayand???n?a?k ve kesin bir ?ekilde ortaya koymu? olan bir dehad?r.
1856 y?l?nda "People's Paper" adl? bir gazetenin dzenledi?i bir ak?am yeme?inde yapt??? konu?mada,insan eme?ini k?saltan ve rnn art?ran ola?anst gteki makinelerin, al??? ve insan eme?inin fazla al??t?r?lmas?n? (i?inin daha ok smrlmesini) beraberinde getirdi?ini ve bylelikle ortaya ?kan zenginlik kaynaklar?n?n yoksulluk kaynaklar? hline dn?t?n; endstrinin byk ba?ar?lar?n?n insan?n karakter kayb? pahas?na sat?n al?nmakta oldu?unu; insano?lunun, bir yandan h?zla do?aya egemen olurken, bir yandan da ba?ka insanlara ve kendi zaaflar?na kle oldu?unu; btn icatlar?n ve ilerlemelerin, maddesel gleri entelektel bir hayatla sslemek sonucunu verdi?ini ve insan ya?am?n? maddesel bir g hline getirip de?ersizle?tirdi?ini... syleyerek, yaln?zca ya?ad??? dneme de?il, yzy?llar sonras?na da ???k tutan Marx'?n tek yan?lg?s?, yap?s? ve zellikleri bilinen "insan"la e?itlik, karde?lik ve dayan??ma temelinde ykselecek s?n?fs?z-smrsz bir toplumsal sistemin, yani komnizmin kurulaca??na ve giderek devletin (bask? ve yapt?r?m kurumu olarak) ve paran?n hkmn kaybedece?i bir yeryz cennetinin yarat?laca??na kesin gzyle bakmas? olmu?tur...
Yukar?daki szlerle zetlenebilen bir uzgrnn sahibi olan ve insana zg hibir ?eyin kendisine yabanc? olmad???n? belirten Marx gibi byk bir d?nrn (ya da bilim adam?n?n), insan denen yarat??? tan?mad???n? iddia etmek ok zor elbette. nk insan?n, iinde ya?ad??? do?a ve toplumla kar??l?kl? ili?ki ve etkile?imini herkesten daha iyi bilen birfilozof oldu?u ku?kusuzdur. Ama insan?n, tarihte e?i grlmemi? (ilkel komnal toplumu gerek anlamda bir komnisttoplumla kar??la?t?r?p rnek gstermekyanl?? olur) yepyeni bir toplumsal sisteme uygun biimde ?ekillendirilebilece?ine inanmak iin ok iyimser olmak gerekir -ki bu, insanl??a ???k tutan ve inan ya da kuramlar?yla tarihin ak???n? olumlu veya olumsuz ynde etkileyen, hatta de?i?tiren btn filozoflar?n ortak zelli?idir.
Marx'?n belki de tm boyutlar?yla gremedi?i veya grm? olsa dahi zerinde fazla kafa yormad??? olgu, sosyalist (ya da komnist) retim biiminden nce gelmi? gemi? ve her biri bir ncekinin stnde ykselen retim biimlerinin, zel mlkiyeti te?vikedi?inden dolay? insan?n do?as?na uygun olup, onun bencillik, agzllk ve sahip olmayadnk tm ihtiraslar?n? besledikleri ve on binlerce y?l?n ak??? iinde -gidilen istikamet hep ayn? oldu?undan- bu zelliklerin sosyalve kltrelkal?t?m hline gelmi? oldu?u gere?idir.
Bu olguyu pek dikkate almay???, retim ili?kileriyle eli?ip at??an retici glerin nicelik ve nitelik (bilin) bak?m?ndan beklenen noktaya ula?mas?yla kapitalist byk burjuvaziyi (oligar?i de ayn? s?n?f ierisinde bir kesimdir) ala?a?? edecek olan proletarya diktatrl?nde "kk burjuva zaaflar?" olarak niteledi?i bu hastal?klar?n kolayca tedavi edilebilece?ine inanm??olmas?ndan kaynaklanm?? olmal?d?r.
Bu iyimserlikledir ki,proletaryan?n zincirlerinden ba?ka kaybedecek bir ?eyi olmad???n? sylerken, i?ilerin ve onlar? ayd?nlatacak entelektellerin beyinlerindeki grnmez zincirlerin gcn fark etmemi?, fark etmi?se de nemsememi?tir. Bu yzdendir ki, "kk burjuva hastal?klar?" veya "kk burjuva zafiyeti" sylemleri, son yz elli y?ld?r solcu, sosyalist veya komnist parti, grup, fraksiyon ve fraksiyoncuklar?n en ok i?nedikleri sak?z olmu?tur.
Sol literatrn belli slogan ve sylemlerini ezberlemenin sosyalistlik, devrimcilik oldu?unu sananlar? bir yana b?rakal?m, Marksizm'in en nl ideologlar? ve kuram? prati?e uygulamaya al??anya dauygulad???na inanan ve kendilerini en byk sosyalistveya komnist sanan liderleri dahi, kendilerine rakip grdkleri sosyalist ?ahsiyetleri, kk burjuva zafiyetlerinden mustarip olmakla sulad?lar hep. Kendi zleriyle hesapla?ma olgunlu?una ula?amayan, kendi zafiyetlerini gremeyen ve do?ru yolda olduklar?na kesinlikle inanan bu byk(!) sosyalistveya komnist nderler, kendi lkelerindeki rakiplerini ve sosyalizmi kurduklar?n? syleyen di?er lkelerdeki parti ve liderleri, sa? ya dasol sapma, revizyonist, reformist, poplist, uzla?mac? vb... bir yol izlediklerini syleyerek ele?tirdiler.
Bu liderlerden veya partilerden birini ya da tekini kendilerine rnek alan di?er lkelerin sosyalist (ki biroklar? komnist olduklar?n? bbrlenerek sylemekteydi) ayd?nlar? ve yksek okul ?rencileri de "Stalinci", "Trokici", "Maocu", "Enver Hocac?" gibi fraksiyonlara ayr?l?p, herkes, iinde yer ald??? ve sz sahibi oldu?u fraksiyonun en do?ru yolda oldu?unu iddia ederek tekileri ideolojiden sapmakla suluyorlard?...
60'l? y?llar?n ikinci yar?s?nda, zellikle 68'den itibaren yksek okullar?n ?renci lokallerinde, kendine solcu diyenlerin bunu ispat etmek iin birbirleriyle sidik yar??t?r?rcas?na tart??t?klar? gnler hl gzmn nndedir. Ateist olmak (ki bu ne yaz?k ki sadece Tanr?'?nyoklu?unuiddia etmekanlam?ndayd?) solculu?un ve devrimcili?in lt san?ld???ndan, bu yndeki naif tart??malar srekli tekrarlan?yordu. ??in garibi, s?k s?kkat?ld???m bu tart??malarda, kendini gstermek isteyenlerden biro?unun, gerekten ateist olup olmad?klar?ndan emingrnmemeleriydi. Bu tart??malardan birinde, ateistli?in, solculu?un ve devrimcili?in lt olamayaca??n? ve Allah'?n yoklu?unu ispata kalk??man?n kendi toplumunu, hatta kendi evresini tan?mamak anlam?na geldi?ini ve gelecekte e?itlik, karde?lik ve dayan??ma temelinde kurulabilece?id?nlen komnist toplumlar?n ne gariptir ki, ancak ateistlerce kmsenen ?sa ve Buda gibi, ba?ta bencillik olmak zere tm ihtiraslar?n? yenmi?, gerekten zverili ve mtevaz? insanlarla mmkn olabilece?ini syledi?imde, pasifikle, hatta Marksizm'i bilmemekle sulanm??t?m.
Trkiye'de, 69'dan itibaren bu tr tart??malar giderek yo?unlu?unu kaybetmi?, fraksiyon srt?meleri n plana gemi?ti.
* * *
Makaleye a?a??da devam etmek zere, bu noktada ?imdilik geici bir durak yap?p,o dnemin geli?melerinden kkbir kesiti, ya?anm?? olanlar?n drste anlat?ld???"UzunBirYol Yorgunu" adl? roman?nilgiliblmne k?sa bir gz atal?m. Okudu?um yksek okulda kurucu yesi oldu?um Dev-Gen ?ubesinin dernek odas?nda bu ynde s?k s?k yap?lan toplant?lardan birini, roman dokusu ve ekicili?i ierisinde en iyi biimde dile getirdi?ini d?nd?m blm aynen al?yorum. Meselenindaha iyi anla??labilmesi iin okunmas?nda yarar gryorum. (Bu k?sm? okumaya zaman? olmayan,daha sonra okumak zere,buray?atlay?p as?l yaz?ya geeblir.)
Hep ba?kalar?n? "hasta" olmakla sulayan hasta kk burjuva genlerin devrimcilik oyunu...
"TKP'li revizyonistlere geit vermeyece?iz, yolda?lar!" diye hiddetle ba??rd? rgt ba?kan? Akif gzlerinden ate? pskrerek.
"Devrimcihareketimizi Sovyet revizyonizminin u?aklar?na kundaklatmayaca??z!"dedi Gzin k?zg?n bir suratla, filtreli sigaras?n? mavi ojeli t?rnaklar?n?nssledi?i parmaklar?yla zarafetle tutarken.
"Revizyonizmin ajanlar?na aram?zda yer yoktur!" diye ba??rd? fakltenin en pahal? giyimli k?z? Zhal, skseli bir havayla kelimelerin stne basa basa.
"Srekli ve tutarl? bir ideolojik sava? verip do?ru bir tav?rkoyarak bu kk burjuva kafal?lar?n pisliklerini ve rgtmzn alt?n? oymaya al??t?klar?n? k?sa zamanda sergilemek zorunday?z!" diye fkeyle koroya kat?ld? Kubilay.
S?k s?k oldu?u gibi, gene bir ak?am?n ge vakti "zele?tiri" iin "Devrimci Genlik" rgtnn okuldaki ?ubesininyeleri, ok byk ve yksek tavanl? dernek odas?nda toplanm??lard?. Okulun dernek ynetimi de ayn? grubun elinde oldu?u iin, salon ortakla?a kullan?l?yordu. Toplant?ya Abidin de a?r?lm??t?. So?uk bir k?? gecesiydi. Gzleri ac?tan yo?un sigara duman?n? azaltmak iin d??ar?daki yak?c? so?u?a kar??n pencerelerden biri a?lm??t?. ?memek iin paltosuyla oturan Abidin, bu gecenin de ok uzun srece?ini d?nd.
Dnyan?n e?itli lkelerindeki marksist gruplar?n, Sovyetler Birli?i'nin revizonist bir siyaset izleyerek Marksist-Leninist ideolojiden sapt???n? ve onu suland?rd???n? saptad?ktan sonra, Trkiye marksistlerinin o?unlu?unca da bu yarg?yavar?lm?? ve bunun zerine, biro?u kurucu ye olan genlere "revizyonist" damgas? vurulup rgt iinde sava? ilan edilmi?ti. Revizyonistlikle sulananlar?n bir blm bu tr d?rd?rlardan b?kt?klar? iin rgtten ayr?lm??t?. Gya kendilerini rgt iinde ustal?kla kamufle etmi? olanlar saptand???ndan, bunlar? te?hir edip z ele?tiriye davetederekte?kilat? bu tr ideolojik sapmalardan ar?nd?rmak ve gerekirse bu marazi unsurlar? rgtten uzakla?t?rmak amac?yla yap?l?yordu bu toplant?. lkedeki komnist hareketin ac?larla dolu mtevaz? gemi?ine, Mustafa Suphilerin gelene?ine sayg? ve sempati duymaktan teye gidemeyen ve TKP'li denilen bu genler, rgtteki h?zl?lara gre daha sakin ve sessizdiler. Abidin, tan?d??? bu genlerin skneti korumaya al??acaklar?n? vez ele?tiriye hi de benzemeyen bu sz dellosundaki yak??t?rmalara yan?t verirken byk ve slogan?ms? laflar etmeyeceklerini biliyordu. Kendisi bu tr toplant?larda susmay?ye?leyip zorlanmad?ka konu?muyor, tart??malar?sonuna dek dinledikten sonra yararl? olaca??na inand???ndad?nce ve gr?lerini sylyordu.
Genellikle slogan?ms? cmlelerdenolu?an hararetli konu?malar? dinlerken, o?u zaman oldu?u gibi gene d?ncelere dal?p gemi?egitti: Yksek?renimiin Ankara'yagelip yurda yerle?tikten sonra, solcu genlerin biro?ununkendi macera e?ilimleri pe?inde ko?tuklar?n? grp hayal k?r?kl???na u?ram?? olmas?na kar??n, bu gruptayer alan sakin, gsteri?ten uzak ve kararl? kesimin itenli?ine ve drstl?ne inand??? ve sosyal drtlerince ynlendirilen teki tutars?zlar?n da o?unlu?unun safl???ndan ve temizli?inden ku?ku duymad???iin bu rgtte yerini alm??t?. lkesinin ve halk?n?ndaha haka ve insancabir dzene kavu?mas?na kar?ncakarar?nca katk?da bulunmak zorunda oldu?una ve d??ar?da kalarak yaln?z seyirci olman?n yanl??l???na inand??? iin yapm??t?bunu.
FKF'li olarak birok arkada??yla ?stanbul'a gidipABD'nin 6. Filosu'nu protesto gsterilerine kat?lm??, Amerikan askerlerinin ?ehre girmemeleri iin ta?larla sald?rm??, polise yakalanmas?na ramak kala ka?p paay? kutarm??t?.Vietnam'? Frans?z emperyalizminden devralan ABD emperyalizminin o yoksul lkede uygulad??? vah?et ve yapt??? katliamlar dnya hmanist kamuoyunun tepkisine yol aarken, devrimci ve hmanist genli?in vicdan?n? yaralad???n? ve onlar? Amerikan emperyalizmine kar?? bileyip bilinlendirdi?ini grdke gzel gnlerin ok uzakta olmad???na akl?yla de?ilse bile yre?iyle inan?yordu. Halk?nkan? ve can? pahas?na lkesini emperyalizme kar?? kahramanca savunmas? sol genli?i umutland?r?yor,Vietnam'?n ve lideri HoChi Minh'in miting ve yry?lerde hayk?r?lan ad? cadde ve sokaklarda yank?lan?yordu. Gm?suyu ?renciyurdunun drdnc kat?ndan a?a?? atlayan ya da atlamak zorunda kalan (polislerce a?a?? at?ld??? syleniyordu) Vedat Demirci'nin lm, Abidin'in dzene ve iktidara olan h?nc?n? daha da bilemi?ti.
Bu geli?melerin heyecan?yla "Fikir Kulpleri Federasyonu" kendini feshederek "Devrimci Genlik Dernekleri" ad?yla yeni bir rgtlenmeye gitti?inde, fakltenin Dev-Gen ?ubesini kurmak iin hi duraksamadan kurucular aras?nda yer alm??t?. FKF dneminde oldu?u gibi, Dev-Gen'in ba?lang?c?nda da btn grup ve grupuklar (T?P yanl?lar?, TKP sempatizanlar? ve Marksist-Leninist olduklar?n? belirten gruplar) bu rgtn at?s? alt?na al?nm??t?. Biro?u nceleri "Ayd?nl?k" dergisi etraf?nda toplanan, hatta kimileri TKP ileili?kileri ya da yaz?lar?nedeniyle k?y?ma u?ram??, hapis yatm?? sab?kal? solcu ayd?nlar?n yaz?lar?n?ve Marks, Engels, Lenin, Stalin, Maogibi liderlerinTrke'ye evrilen kitaplar?n? ilgi ve heyecanla okuyorlard?. Ama bu beraberlik ok uzun srmemi? ve sidik yar???na benzer bir teorisyenlik yar??? ba?lam??; sanki devrimin e?i?ine gelinmi? de yaln?zca yntemde ayr?l??a d?lm? gibi, 'Marksist-Leninist sosyalist devrim mi, yoksa Mill Demokratik devrim mi?' tart??malar? ba?lam??t?. ??i s?n?f?n?n ncl?nde mi, yoksa i?i-kylbirle?ik cephesinin liderli?inde mi yap?lmal?yd? devrim? ?ehirlerden kylere mi, yoksa kylerden ?ehirlere do?ru mu olmal?yd? hareket?Lenin ve Stalin mi do?ru yoldayd?lar, yoksa Mao mu?.. Bir zamanlar beraber olan bu genler k?sa srede Aybarc?, Aren-Boranc?, Hikmet K?v?lc?ml?-Mihri Bellici, TKP'li gibi bir sr fraksiyonlara blnm?lerdi. Ba?lang?ta devrimci hareketin ideolojisini a?klamak ve kavratmak amac?yla kimileri "eski tfek" diye adland?r?lan, davaya ba? koyduklar? iin dzen taraf?ndan zaman zaman ieri t?k?lm?? olan ya da d??ar?dasrekli takibe u?ray?pezilen, bask? gren birok solcu ayd?n?n yazd??? "Ayd?nl?k Dergisi" sonunda"K?rm?z? Ayd?nl?k" ve "Beyaz Ayd?nl?k" biiminde ikiye blnnce, dahance birlikte olan kalem?orlar da ayr?l?p bu dergilerden birinde mevzilenerek teorik alanda birbirlerine veryans?n etmeye ba?lam??lard?. Bu yaz?larsolcu dernek ve devrimcirgtlerdeki fraksiyonla?malar? iyice krklyor, kendini gsterip tan?nmak isteyen, liderlik sevdas?yla yan?p tutu?an genleridaha da kam?lamaktan ba?ka bir i?e yaram?yordu. Ahbap avu? ili?kileri lkenin gereklerinden daha nemliydi... Gene ayn? nedenlerden tr ikiye ayr?lan, hepsi de ?i?inerek, "eme?in en yce de?er oldu?una" inand?klar?n? ne sren bu gruplardan biri yeni bir "mill kurtulu? sava??" neriyor, br kitlelerin ayd?nlat?l?p bilinlendirilerek iktidar? seimle ele geirme umudu besliyor, bir ba?kas? silahl? mcadelenintek zm oldu?unusavunuyordu... Dev-Gen iindeki en byk fraksiyon ise "eski tfek"diye niteleyip k?yas?ya ele?tirip kmsedi?i eski, emektar solcular?n ideolojiyi sapt?r?p suland?rd?klar? iddias?yla, gerek Marksist-Leninist izgiyi izleyerek her trl sapmaya kar?? sava?aca??n? ilan ediyordu. ok gemedenbir ba?ka grupuk in Devrimi'nin Trkiye'nin yap?s?na daha uygun oldu?u tezini savunarak ??i-Kyl dergisini ?karmaya ba?lad?. Yeni do?an Maocularve Enver Hocac?larla birlikte fraksiyonlar?n say?s?daha da artm??t?.Btn bu geli?meler, dindar Mslman ?rencilerin byk blmn yeni kurulmu? olan "Mill Nizam Partisi"nin gr? etraf?nda toplanmaya ba?lad?klar?, devlete yard?mc? olanbyk milliyeti "lkcler"in, gvenlik glerinin gizli ya da a?k deste?iyle tehlikeli bulduklar? solcu ?rencileri ldrdkleri ve birka y?l nce camilerde namaz k?larkenfoto muhabirlerine poz veren ve de Amerikalarda tahsil yapt??? iin seilmi? olan ba?bakan?n, ?renci genlikle i?ive kylnn lkedeki smr ve zulm k?namak iinyapt?klar? yry?leri kastederek "Yrmekle yollar a??nmaz!" dedi?i bir dnemde cereyan ediyordu.
Kba Devrimi'nin gerekle?mesinde ok byk bir rol oynayan ve daha sonra Bolivya'daki iktidara kar??gerilla sava?? verirken1967 Ekiminde ldrlen Che Guevara, oktan solcular?n, devrimcilerin sevgilisi ve idol olmu?tu ve militanl?klar?n? gstermek ve vurgulamak amac?yla onun gibi asker parka ve postal giyen devrimci genler ve onu "devrimci romantizm"in y?ld?z? yapan solcu k?zlar esrarl? bir d? leminde ya??yorlard?. Bunun tesinde, baz? devrimciler bir fraksiyonda kabul ve takdir grmeyince bir ba?kas?na geiyor; gene sol literadrde daha ok slogan ezberleyen, mitinglerde daha ok ba??ran ve a?z? daha iyi laf yapan, daha byk devrimci say?l?yordu. Polisten birka cop yiyen ya da bir-iki gn nezarette geirenlere birer kahraman gzyle bak?l?yordu. Polisten dayak yiyenler, kendilerini tm hatalar?ndan ar?nm?? gibi grp esrarengiz bir havaya brnyorlard?. Gerek devrimcili?in kan?t?yd? bu... Biro?u belki de her trl ele?tiriden muaf bir duruma gelme imtiyaz?na kavu?mak iin, mazo?ist denilebilecek bir e?ilimle polisten dayak yemek istiyordu sanki. te yandan, birbirini ajanl?kla sulama hastal??? giderek daha da yayg?nla??yordu. Sanki polisin ?renciler aras?nda ajan bulma s?k?nt?s? varm?? ve rgtlere soktu?u ajanlar yetmiyormu? gibi, bir de birbirini sevmeyenler, rakip grp saf d??? etmek isteyenler, birbirlerini "polis ajan?" olarak sulay?p damgal?yorlard?. Ac?mas?z bir ?ekilde haks?z ve dayanaks?z olarak ajanl?kla sulanan saf, temiz ve inanl? genlerin hayal k?r?kl???na u?ray?p ksp k?elerine ekilmeleri, rgtten ayr?lmalar? seyrek olaylardan de?ildi.
Karabk maden i?ilerinin grevini desteklemek ve Hkmet'in tutumunu k?namak iin Tando?an Meydan?'nda bir miting yapmak ve ard?ndan da Ulus'a kadar yrmek iin valilikten istenen izin verilmeyince, Dev-Gen ba?ta olmak zere tm solcu gruplar szle?erek bir cumartesi ayn? meydanda byk bir "korsan miting" dzenlemi?lerdi. Fakltede, arkada?lar? aras?nda ve rgt ierisinde suskunlu?u seven, zorunlu olmad?ka konu?mayan Abidin, fraksiyonlar?n sidik yar??? yapmad?klar?, herkesin ilkelerde birle?ti?i ve destekledi?i toplant? ve mitinglerde f?rsat buldu?unda, kitlelere ula??r umuduyla konu?up d?ncelerini ifade etmekten ka?nm?yordu. Bu korsan mitingin ilk konu?mac?s? kendisiydi. Meydana ta??d?klar? ykseke bir sandalyenin stne ?k?p daha birka cmle sylemi?ti ki, nerede var nerede yok, "frukolar" grndler. (st a?k aralarda ba?lar?nda kasklar?yla dizi dizi oturduklar? iin onlar? kasalardaki fruko ?i?elerine benzeten solcu genlik, birka y?l nce kurulmu? olan "toplum polisi"ne bu lakab? takm??t?.) Ortaokulu zar zor bitirenler, liseden belgeli binlerce gen al?n?p stlerine niforma, ellerine birer copla tabanca verilerek toplum polisi yap?lm??t?. Kendileri okuyamad?klar? iin, niversiteliler kar??s?nda duyduklar? a?a??l?k kompleksinin ve solcu genlerin "dinsiz ve vatan haini" olu?una ko?ullanm?? (ko?ulland?r?lm?? demek daha do?ru olur) olman?n kin ve fkesiyle coplar?n? eken polisin, izinsiz mitingi da??tmak amac?yla kalabal??a dalmas? zerine meydana gelen k?sa bir ?a?k?nl?ktan sonra genler de?i?ik ynlere kaarak bir anda il yavrusu gibi da??lm??lard?. Kama f?rsat? bulamayan ya da kamay? kendine yediremeyen kimi ?renciler gibi, kendisi de yakalan?p bir polis arac?yla emniyete gtrlm?t. Alt?nc? kat?n koridor ve odalar?n?n ?renci dolu oldu?unu grnce ok ?a??rm??t?. Aralar?nda epey de k?z ?renci vard?. Emniyet Saray'n?n, her iki taraftan say?s?z odan?n a?ld??? bu uzun koridorunu, daha nce birka kez ufak tefek sorgulamalar iin siyasi ?ubeye getirldi?i iin iyi tan?yordu. ok gemeden polislerin sayg?yla "amirim" diye hitap ettikleri, gzl?nn siyah camlar?ndan gzleri grnmeyen, dazlak ve ?i?man birisi gelip kalabal???n iinden birka ki?iyi seip ?kard? ve yzndeki belli belirsiz bir glmsemeyle, "Bu haydutlar? yukar?daki bir odaya al?n," deyip ?k?p gitti. Abidin bu genleri daha nce grm?t sanki, tan?yor gibiydi, ama nereden? Ajan olarak ?rencilerin aras?na sokulmu? olan polisler oldu?unu d?nd. Bir k?sm? polise ajanl?k yapan ?renciler de olabilirdi. S?radan polislerin ajanlar? tan?malar? sz konusu olamazd?. Ajanlar?n, grevlerini ba?ar?yla yerine getirebilmek iin toplant? ve yry?lerde en n saflarda olmalar?, herkesten daha ate?li davranmalar? gerekirdi. Bu tr mdahalelerde, hengme ierisinde polis copu yemeyi gze almak zorundayd?lar. O ki?ilerin yukar?ya ?kar?lmas?ndan bir sre sonra gelen birka sivil memur herkese isim ve okullar?n? sorup ellerindeki listede ad? olanlar? bir herkese isim ve okullar?n? sorup ellerindeki listede ad? olanlar? bir tarafa ay?rd?. Kendisi de bunlar?n aras?ndayd?. tekilerin isim ve adreslerini al?p "izinsiz mitinge kat?ld?klar?na dair" birer imza att?rd?ktan sonra, s?radan bir i? yap?yorlarm?? gibi, h k?z erkek ay?r?m? yapmadan tekme tokat giri?ip, "Bir daha da kar??m?za ?kmay?n, yoksa buradan sa?lam ?kamazs?n?z!" diye ba??r?p d??ar? att?lar. D??ar? at?lanlar aras?nda kendisinin faklteden tan?d???, rgt yesi olmayan, sakin, mtevaz? ve akl? ba??nda bir ?renci de vard?. Orada kalanlar ba?ka okullardand?. Hibirini ismen tan?mad??? bu genlerden baz?lar?n? gz?s?r?yordu, de?i?ik yer ve zamanlarda grm? gibiydi. Aralar?nda iki de k?z ?renci vard?. Ta?ral? olduklar? her hallerinden belliydi. Belki de bu yzden semi?lerdi onlar?, nk yukar?larda tan?d??? olan, devlette sz geen bir zenginin ya da biryksek brokrat?n k?z?na kt muamele yap?p, i?kence ederek ba?lar?n? belayasokmak istemezlerdi.Her birini ayr? odalarasoktuktan sonra ellerine arkadan kelepe vurdular. nce k?zlar? soktuklar? ilk iki odadan ba?lad?lar sivil giyimli polisler. Dayak yerken at?lan ??l?klar? herkesin duymas? iin kap?lar?n hepsi ard?na kadar a?kt?. Devleti koruma sorumlulu?unu omuzlar?nda ta??man?n gururuyla ve devleti "vatan hainlerine kar?? koruma" inanc?n?n verdi?i ?evk ve heyecanla i?e ba?lad?lar. desivil giyimliydi. Yaln?z koridorda durup a?k kap?lar? gzalt?nda tutan polisler niforma ta??yorlard?.fkeden kudurmu? gibi dvyorlard?. K?z?n, yrekleri paralayan ??l?klar?n? duymamak iin Abidin kulaklar?n? t?kamak istiyordu, ama elleri arkadan kelepeli oldu?u iin bunu yapam?yordu. Bir yandan "Syle bakal?m orospu, ailen seni buraya okumak iin mi, yoksakomnist olas?n diye mi gnderdi!", "Buraya okumaya m?, yoksa komnistlik?renip vatan hainlerininalt?na yatmaya m? geldin!" gibi szlerle a?a??l?yor, bir yandan da insafs?zca dvyorlard?. Att?klar? tokatlar?n sesleri koridorda ?nl?yordu. fkeden kudurmu?a dnen birinin, "Komiserim buralar yksekokul de?il, kerhane! Baksan?za ?u orospular?n el kadar eteklerine! Bunlar?n o?u belki klot bile giymiyordur!" diye ba??rd???n? duyunca, "Belkide kendisi genelev gzyle bakt??? okullarda bir k?z elde edemedi?i iin bunusylyor," diye d?nd Abidin. Bir ba?ka sesin "abuk syle orospu! Seni kimler te?vik etti? Sylemezsen kemiklerini k?raca??m! Komnist oyna?lar?n ?imdi gelip seni kurtars?nlar bakal?m!" diye ba??rarak att??? tokatlar?n koridoru dolduran ?nlamas? zehirli bir b?ak gibi Abidin'in yre?inesaplan?yordu. Can ac?s?yla ba??ran k?z?n bir an nce dayaktan kurtulmak iin sayd??? isimleri hi tan?m?yordu Abidin. "Sayd???nbu isimleri biz de biliyoruz, yalan syleyerek kurtulaca??n?, buradan sa?lam ?kaca??n? sanma! Do?ruyu syle!" diye ba??ran bir sesin ard?ndan gene sesi koridoru dolduran birtokat, bir tokat daha... ?nsan oldu?undan utan?yordu. "Ke?ke insanoldu?umun bilincinde olmasam, bu vicdan?m olmasayd?!" diye kah?rlanarak kara kara d?nyordu.Sesin de?i?mesinden ikinci k?za getiklerini anlad?. Ayn? ac?mas?zl?k, ayn? a?a??lamalar dozunu art?rarak sryordu. Birtak?m isimler sayan k?z?n ieriyi dolduran ??l?klar? giderek dayan?lmaz bir hl ald?. K?z?n, sanki b?ak sokulmu?as?na inleyerek, "G?sm s?kmay?n namussuzlar!" diye ba??rmas? zerine, Abidin dayanamay?p birden a?k kap?dan koridoraf?rlayarak, "Sadist herifler! Alaklar! B?rak?n k?z?!" diye haneresi y?rt?l?rcas?na ba??rd?. Koridordaki polisin kendisini tekme tokatieri sokmas?ndan sonra gelen, tekilerin "komiserim" dedikleri sivil, kendisine tekme tokat giri?erek, "Ulan orospu ocu?u, sen bize sadist vealak deme hakk?n? nereden al?yorsun! Ulan it o?lu it, bu devletin bizden soruldu?unu sana da ?retece?iz!" diye ba??rd?. Gzlerinden kin ve nefret sa?yordu.
"Anayasaya gre i?kence yasakt?r! Greviniz, su i?ledi?ini grd?nz ya da bundan ku?kuland???n?z ki?iyi savc?l??a sevk etmektir!" diye ba??rd? yedi?i tekme tokada ald?r?? etmeden. fkesinden titreyen komiser, yznde alayc? bir glmsemeyle, "Beyimiz bir de bize kanun ?retiyor! Her ?eyi daha iyi bilir, ne de olsa niversiteli! Ulan vatan haini, dinsiz Allahs?z, biz olmasak bu devleti bir gnde y?k?p komnist yapars?n?z! Ben sana ?imdi kanunlar? ?retirim!" diye ba??r?p gene tekme tokat giri?ti. A?z?n? ve burnunu dolduran kana ald?rmadan daha da fkelenerek, "Kendi k?zlar?n?z ya da k?z karde?leriniz ba?ka bir yerde polislerce bu ?ekilde dvlp a?a??lansalar ne d?nrdnz, nas?l hissederdiniz?" diye ba??rmaktan kendini alamad?. Hem ok a??r svg ve hakaretlerle ruhen kertip, hem de dayak at?p bedensel ac?ya dayanma s?n?r?n? zorlayarak direncini k?rmak istiyorlard?. Mitingi rgtleyenlerin isimlerini ?renmeden kendisini b?rakmayacaklar?n? sylyordu komiser. Abidin, "Bizim okulda yaln?z ben rgtledim, di?er okullarda kimlerin yapt???n? ise bilmiyorum," dedike, komiser,"Bo?una yalan syleme, ?rencileri kimlerin k??k?rtt?klar?n? ok iyi biliyoruz,"diye ba??r?yordu ikide bir. "Mademki biliyorsunuz, bana niye soruyorsunuz?" dedi?inde de, "Ama bunusenin gibi komnistlerin a?z?ndan duymak istiyoruz.Senin syleyip imzalaman? istiyoruz." diyordu fkeden kudurarak. Tekme tokat savurmaktan veba??rmaktan yoruldu?u iin odadaki masan?n nnde duran iki demir sandalyedenbirine oturdu. Soluk solu?ayd?. Daya?a devam etmesi iin niformal? bir polise i?aret etti.
"Beyimiz ?l?ml? ve kurnazca konu?malar?yla dindar Mslman ocuklar? daetkileyip kendi saflar?naekmek istiyormu?!" dedi komiser zehir kusan bir sesle. Bunu duyunca, polisingerekten her ?eyi bildi?ini anlad? Abidin. "Bu memleketi size b?rakaca??m?z? san?yorsunuz, yle mi!Sizi ad?m ad?m izliyoruz.Biz ya?ad???m?z srece emelinize ula?amayacaks?n?z!" diye aya?a kalkan komiser gene daya?a ba?lad?... Konu?mad???n? grnce daha da fkelendi. Tokatlar? yumruklar ve tekmeler izliyordu. Bazan, k?yas?ya yedi?i bu daya??n ekilmez ac?s?ndan kurtulmak iin "Nas?l olsa biliyorlar, inkr etmem neyi de?i?tirir?" diye d?np isimler dilinin ucuna geliyor, ama hemen ard?ndan bunun bir bencillik, dneklik ve alakl?k oldu?una karar verip, byle d?nd?iin utan duyarak susuyordu. Korkusuzlu?undan m?, arkada?lar?n? korumak isteyi?inden mi, ba?kalar?n? ele vermenin alakl?k oldu?una inand???ndan m?,kk burjuva gururundan m?, yoksa arkada?lar?ncaa?a??lan?p d??lanmaktan korktu?u iin mi isim vermemekte direniyordu? Bilmiyordu. Bildi?i tek ?ey, ldrseler bilebunu yapamayaca??yd?. Her yumrukve tekme darbesinde, Ahmed Arif'in ok sevdi?i "Anadolu" ?iirindeki "yle y?kma kendini, / yle mahzun, yle garip... / Nerede olursan ol, / ?erde d??arda, derste, s?rada, / Yr stne-stne, / Tkryzne cellad?n, / F?rsat?n?n, fesat?n?n, hay?n?n... / Dayan kitap / ile Dayan i? ile. / T?rnak ile, di? ile, / Umut ile, sevda ile, d? ile /Dayan rsva etme beni." dizeleri beyninde yank?lan?yor, oradan yre?ine ak?p t?ls?ml? bir ila gibi g?sn ve btn benli?ini doldurup g veriyor ve y?k?lmas?n? nlyordu... Sonunda karn?na vurulan kuvvetli bir tekmeyle orac??a y???l?rken, hemen arkas?ndan kaval kemi?ine yedi?i mthi? bir tekmeyle sa? baca??n?nk?r?ld???n? sand?. tesini bilmiyordu. Gece yar?s?na do?ru kendine geldi?inde, polisin, postal?n?n ucundaki nalayla vurdu?u yerin a?a??ndan yukar?ya do?ru derin bir ?ekilde be? santimetre kadar s?yr?larak kaval kemi?ini neredeyse a??a ?kard???n? ve yaran?n kuruyup kabuk ba?lad???n? grd. Baca??ndaki bu yaran?n izini ac? bir hat?ra olarak lnceye kadar ta??yaca??n? o anda bilmiyordu.Kelepe ?kar?lm??t?, ama kap? stne kilitlenmi?ti. Kolundaki hl al??makta olan saatinden gecenin on bir buu?u oldu?unu anlad?. Az sonra elinde yar?m ekmek ve kkbir srahi suyla gelen polis, ihtiyac?n? gidermesi ve yzn y?kamas? iin lavaboya gtrrken etraf?na bak?nd?, btn ???klar yan?yordu, ama hi kimse yoktu, odalar bombo?tu. "Zab?t tutup savc?l??a gndermektense, nas?l olsa nemli bir ceza almazlar d?ncesiyle iyice bir dayaktan geirdikten sonra hepsini d??ar? atm??lar," diye d?nd. Daha sonra kendisini koridorun ucundakibir odaya gtren polis memuru eline bir ka??t vererek imzalamas?n? istedi. ?mzalamazsa yar?namir gelinceye kadar bekletilece?ini syledi. K??d? okudu: "Gece saat on buu?a do?ru Bahelievler'den Be?evler'e do?ru gitmekte olan devriye arac?ndaki grevli memurlar,kald?r?mda bir arbede oldu?unu fark edip hemen inipko?tuklar?nda, birka ki?inin olay mahallinden h?zla ka?p karanl??a kar??t???n? ve yz gz kan iinde oldu?u iin dvld?anla??lan ?ahs?n kimlik tespiti ve zanl?lar?n e?kllerinin al?nmas? iin polis karakoluna gtrld? ve yznde, vcudunda darbe izleri tespit edilen ?ah?s, ad?n?n Abidin ?ahin oldu?una syleyip,polisin grp derhal mdahale etti?i olay yerinde tan?mad??? drt ki?inin sald?r?s?na u?rad???n?, karanl?k oldu?u iin sald?rganlar?n yzlerini gremedi?ini ve bu yzden de e?kllerini veremeyece?ini beyan etti?i... Polis memurlar?n?n imzalar?, Abidin?ahin, imza, adres..." diye yaz?l?yd?. Daha nce benzeri olaylarda kendinin ve baz? arkada?lar?n?n savc?l??a yapt?klar? ba?vurulardanhibir ?ey ?kmad??? iin Abidin ?ikyet etmeyi akl?ndan bilegeirmiyordu. "Memur Bey, byle bir ?eye gerek yok, nk ?ikyeti olacak de?ilim. Adaletine inanmad???m bir lkede ?ikyet edip hak araman?nhibir anlam? yoktur. Anan? dzen kad? ise, kime ?ikyet edeceksin? Bizim kavgam?z bu haks?zl??? kknden kaz?mak iin zaten," dedi.Kederli gzlerle yzne bakanpolis memuru, "Olanlar? ok ?kr ben grmedim, ama gene de zgnm olanlardan. Ben bir emir kuluyum, oluk ocu?um var. Amirim byle istedi, en iyisisizimzalay?n bu k??d?," dedi masan?n stnde duran tkenmez kalemi al?p uzatarak. Masaya e?ilip tutana?? imzalad?ktan sonra polise dnp, "Emir kulu oldu?unuzu ve polislerin hepsinin zalim ve sadist olmad???n? ben de biliyorum. Umar?m gelecekte herkes klelikten kurtulur ve kendi vicdan?ndan ba?ka hibir gce kulluk etmez," dedi.
Yurda do?ru yrrken, baz? kitaplardan okudu?u ve k?smen de bas?ndan ?rendi?i, fa?ist ynetimlerin zel emniyet gleri ve gizli polisi taraf?ndan geli?tirilip uygulanan, hunharca ve insanl?k d??? i?kencelerin yan?nda butr kaba i?kencelerin masum kald???n? d?nyordu. Ama on y?l sonra ?stanbul'da Mill ?stihbarat Te?kilat?'n?n (belki de Kontrgerilla) bilinmeyen bir binas?nda maruz kald??? bir gnlki?kence ve orada tan?k oldu?u vah?et, bu d?ncesinin yanl?? oldu?unu gsterecekti. Sessizce yurt binas?na girerken, poliste a?a??land???na ve dayak yedi?ine baz? arkada?lar? gibi bbrlenmek ?yle dursun, bundan, onuru ayaklar alt?na al?nan ve a?a??lanan bir insan olarak znt ve utan duyuyordu. Hi kimseye sylemek istemiyordu. Gvdesindeki yara ve darbe izlerini giysilerinin alt?nda gizleyebilirdi, ama yzndeki yara ve morluklar? saklaman?n imkns?z oldu?unu d?nd. Yapaca?? tek ?ey, daha nce de birka kere oldu?u gibi, bu konuda hi kimseyle konu?mamakt?.
D?ncelerinden uyanan Abidin, tart??man?n daha da alevlenerek srd?n, ele?tirilen ki?ilere do?ru drst savunma f?rsat? vermeden, kendini gstermek amac?yla her birinin bir yandan sald?rd???n? grd. Herzaman oldu?u gibi tart??ma gene bir bilgilik ve keskin devrimcilik gsterisine dn?m?t.Hep teki fraksiyonlar kk burjuva macerac?s?yd?lar. Kk burjuva zaaf ve hatal?klar?ndan kurtulamayanlar hep ba?kalar?yd?...
"Yeter arkada?lar, kesin art?k bu sidik yar??t?rmay?!" diye ba??rd? Abidin birden fkelenerek. "Akl? ba??nda bir ki?i bu tart??may? dinlese hi d?nmeden hepimizin hasta oldu?u sonucuna var?r. Ba?kalar?n? 'kk burjuva macerac?l???'yla sularken kendi macerac?l???n?z?, ba?kalar?n? 'kk burjuva hastal?klar?ndan kurtulamamak'la sularken kendi hastal?klar?n?z? gremiyorsunuz. Bu gln ve gln oldu?u kadar da marazi olan kitabi bilgi yar??mas? kk burjuva hastal??? de?ilse nedir?"
"Abidin Yolda?, d?ncelerine ne kadar de?er verdi?imizi biliyorsun, ama bu itham?n ok a??r!" dedi rgt ba?kan? Akif fkesini gizlemeye al??arak. "Hibir ay?r?m yapmadan tm rgt suluyorsun. Seni bu iddialar?n? ispata davet ediyorum!"
"Bana 'yolda?' diye hitap edilmesini istemedi?imi defalarca syledim," dedi Abidin, "nk bu hitap ?ekli bile birzenti."
"Peki, Abidin Arkada?, bu senin d?ncen, ama senden bunu a?klaman?de?il, hepimiz hakk?ndakiiddialar?n? kan?tlaman?talep etmi?tim," dediAkif so?uk bir bak??la.
"Kan?tlamaya hi gerek yok, herkes drste dnp kendine baks?n yeter," dedi Abidin ac? bir glmsemeyle. "K?l?k k?yafetinize, ya?ay?? biiminize bak?n, yeter. 'Kltr emperyalizmi'ne kar?? oldu?unuzu sylyorsunuz, ama kimileriniz her gn, her hafta, diskote?e gidiyorsunuz, biro?unuz Coca-Cola imeden edemiyorsunuz. lkenin i?i ve kylsnn yoksullu?undan sz ediyorsunuz, ama Bat?'n?n modas?na uymak, ona uygun giysiler alabilmek iin ailelerinizin bo?az?ndan, stnden ba??ndan kesip gnderdi?i paray? hi d?nmeden bol keseden harc?yorsunuz ve hatta kimileriniz daha ba?ka hatalar da yap?yorsunuz."Bu son kelimeleri sylerken Abidin'in gzleri istemeden Zhal'inkilerle kar??la?t?. Gzlerinin iinekadar k?zard???n?fark etti k?z?n. Zhal ok gzeldi ve fakltenin en pahal? ve ??k giysiler giyen k?zlar?ndan biriydi. Belli moda evlerinin markalar?n? giyiniyordu. rgtn en yak???kl? ve en skseli yesi olanve kendini okulun en yak???kl? erke?i sanan Zafer'in k?z arkada??yd?. Antalya'dan zengin bir aileden geldi?ini syleyen Zhal, dekolte giyimiyle,ok k?sa mini ete?inin sergiledi?i ekici bacaklar?yla, cinsel ekicili?inin her erke?in ba??n? dndrd?nn bilincindeydi. Erkeklerin gzel kokulu parlak bir ie?e uu?an kelebekler gibi, bulundu?u her yerde etraf?n? sarmalar?ndan byk bir haz duydu?unu her hliyle belli ediyordu.Ba?lang?ta, daha belli bir arkada?? yokken, davran??lar?yla ve k??k?rt?c? bak??lar?yla Abidin'in dikkatini ekmi?ti. Cinselekimine kap?ld??? ve kendisinde ?iddetli cinsel arzular uyand?ran bu k?zlasevi?meyi defalarca arzu etmi?ti. Ama kendisinin Zhal'in arad??? tip olmad???n? bildi?i iin bo? umuda kap?lmam??; Zhal Zafer'in sevgilisi olduktan sonrada abucak unutmu?tu bunu. Kendisiyle ayn? yurtta kalan Zafer'i, zppece giyiminden, herkese yukar?dan bakmas?ndan ve beyinsizli?inden dolay? sevmiyordu. Zhal ise bir k?zarkada??yla birlikte Ayranc?'da kiralad?klar? bir dairede kal?yordu. Gen ??klara fakltede herkes hayranl?k ve g?ptayla bak?yor, k?zlar?n o?unlu?u Zhal'in k?yafetine imrendi?ini saklam?yordu. ?kisi de fakltenin ?renci derne?inde etkin olup yeni kurulmu? olan Dev-Gen'in de yesiydi ve a?z? laf yapan tiplerdi.
Bir gn ?leden sonra Abidin Bahelievler'e yeni gsterime giren bir tarihi filmi seyretmek iin sinemaya gitmi?ti.Perde aras?nda biraz havaal?p bir de sigara yakmak iin salona ?karken, birden a?a??daki localardan birinde Zhal'ibir erke?in kuca??nda p?rken grd. ?stemeyerek gz gze gelmi?ti Zhal'le. Gzlerine inanam?yordu. ?a?k?nl???n? belli etmemeye al??arak, tan?m?yormu? gibi yryp salona ?kt?.Locan?n lo? ?????nda Zhal'in yznn ne kadar ok k?zard???n? iyice grmemi?ti ama, korku ve utanc?ndan iliklerine kadar titredi?ini hissetmi?ti. Filmin bitiminde otobs dura??na giderken Zhal'i geneayn? adam?nkolundagrnce, a?klayamad???bir drtyle dura?a gitmekten vazgeip onlar? izlemeye ba?lad? ve sinemayaok uzak olmayan bir sokakta, byk ve bak?ml? bir villaya girdiklerini grd.Orta boylu, geni? omuzlu veok iyi giyimli adam, k?rk be?, elli ya?lar?nda grnyordu. Uzaktan izlemesine ra?men Zhal'in kendisini grd?n hissetti ve utan duydu yapt??? ?eyden. Ancak k?skanl?ktan de?il,yaln?zca meraktan yapt???na kendini inand?rmaya al??t?... Ertesi gn fakltede kar??la?t???nda, hi belli etmemeye al??t?ysa da, Zhal'in k?pk?rm?z? olup gzlerini ka?rd???n? grnce, k?z?n, kendisinin bunu bildi?inden ne denli utan ve znt duydu?unu anlad?. Bir gn sonra kendisini okulda bir k?edeyaln?z yakalay?p, "Abidin, ltfen yar?n ak?am bana gel, seninle mutlaka konu?mak istiyorum," diye zerinde Ayranc?'dakidairenin adresi yaz?l? kk bir k??t paras?n?eline tutu?turdu. ok tedirgindi. K??d? verirken yzne bakamay???ndan derin bir znt duydu Abidin. ?stemedi?i hlde zmemek iin gitti?inde, evde yaln?z buldu onu. K?z arkada??n?n Keiren'deki bir akrabas?na gitti?ini ve geceyi orada geirece?ini syledi Zhal. Hemen bir ay yapt?ktan sonra,utanc?ndan yz k?zararakkonuya girdi."Abidin, hakk?mda ne kadar ktd?nsen, beni ne kadar sulasan azd?r," dedi gzleri dolu dolu. "Ailemin zengin oldu?u do?ru de?il, kendi ya??yla kavrulan biraile. Btn bu pahal? k?yafetleri sinemada grd?n o adam?n paras?yla al?yorum. Bu e?yalar? bana alan da, dairenin kiras?n? deyen de o. Zafer'den ok nce tan??m??t?m onunla." Zhal'in telefonunun da oldu?unu gren Abidin, bu kadarpahal? giysileri giyinmek, bylesine lks bir ya?am srdrmek zorunda olmad???n? syleyince de, "Bunaal??t?m, s?radan giysiler ta??y?p basit bir yurt odas?nda kalamam art?k. ?ffetsiz ve yalanc? biriyim ben!" dedi h?k?r???n? tutamayarak. Bunu bir s?r olarak saklamas? iin yalvard? kendisine. "Bu senin zel ya?am?n, kendi seti?in bir yol. Hi endi?en olmas?n, hi kimsebenden byle bir ?ey duyamaz. Sana sz veriyorum. Sen benden rica etmesen bile bunu ba?kalar?na syleyemem, nk bylebir ?eyi yapmak benim felsefeme ve inanc?ma ters d?er," diye k?z? yat??t?rmaya al??t? Abidin. "Ama ?renmek istiyorsan, d?ncemi syleyeyim: Adam? gerekten sevmiyorsan, bol para harcay?p yoksulve cahil insanlar?n g?ptaettikleri'lks' denilen anlams?z bir ya?am? srdrmek iin vcudunu satman byk bir hata. ok gzelsin, daha yirmi bir ya??ndas?n, zarar?n neresinden dnersen krd?r," diyede ekledi sonra.
"Hay?r, adam? sevmiyorum, hatta bazan ikiyi ka?r?p sap?k isteklerde bulundu?u iin tiksiniyorum ondan. Onunla yaln?z gndzleribulu?uyorum. Buraya gelemez, nk Zafer'in haftan?n baz? gecelerini burada geirdi?ini biliyor," dedi Zhal. Bir aragzden kaybolan k?z, ok gemeden geceli?i iindegeri dnd. ?effaf geceli?inin alt?nda her yerini, memelerini, ince belini, gbe?ini, dolgun ve yuvarlak kalalar?n? grnce ii bir tuhaf oldu. Tutulup kalm??t?. Hayalinde canland?rd???ndan ok daha gzeldi. Bir an kalbi h?zla atmaya ba?lad?, ama hemen ard?ndan kendini toparlay?p gemleyebildi iinde uyanan ?iddetli arzuyu. Ellerinden tutup kendisini aya?a kald?rarak yatak odas?na srklemek isteyen Zhal, "Seninle yatmak istiyorum,"deyince, Abidin ona ?a?k?nl?kla bakarak,"Bunu d?nmen ok yanl??! Kesinlikle olmaz!" diye ellerini kurtar?p yerine oturdu. Bir zamanlar ok arzu etti?ibu gzel k?z? kmsedi birden. Tekrar gzleri dolan Zhal, "ok gzel oldu?umu syleyen sen de?il miydin? Yoksa benden i?reniyor musun?" diye gene h?k?r?klar?na teslim oldu. Onu yat??t?rmaya al???rken, "Hayir Zhal, senden i?renmem mmkn de?il. ?lk kar??la?t???m?z gnlerde seni ok arzuetti?imi ve hayalimde seninle defalarca yatt???m?itiraf ediyorum, iin rahat etsin diye. Ama ?imdisen bir yanl??? ba?ka bir yanl??la dzeltmeye al???yor ve bylelikle daha byk bir hata i?liyorsun. Susman iin vcudunu r?vet olarak sunmakla yaln?z kendini de?il, beni dekltyorsun," dedi zgn bir yzle.
"Olgun ve a??rba?l? biri oldu?un iin, o zamanlar ben de seninle arkada? olmay?, seninle sevi?meyi arzu etmi?tim, ama benimya?am tarz?m? asla onaylamayaca??n? bildi?im iin ekinmi?tim. Daha do?rusu,senin ok drst ve ilkeli bir ki?i oldu?unu ve sana gre olmad???m? anlam??t?m," dedi Zhal. Bu szler zerine gene heyecanlan?p iliklerine kadar rperdi; kad?n?yata?a gtrp sabaha kadar doya doya sevi?mek geti iinden, ama hemen kendine gelip, bunu yapman?nkar??s?ndaki ki?inin aresizli?inden yararlanmak olaca??n? d?nd. Bu kadar klemezdi. "stelik, Zafer arkada??m say?l?r, onunla her gn yz yze bak?yoruz," dedi ve iradesini yitirip iindeki ?eytana uyma kokusuyla d??ar?att? kendini. D??ar? ?kt???nda bir ferahl?k duydu ama, hemen ard?ndan da bir duygular karma?as? iine yuvarland?, f?rt?nalar koptu iinde. Bir an pi?manl?k duyup geri dnmek istedi, ama bu tutars?zl???ndan dolay? kendini daha da kmseyip, k?zg?nl?kla, ko?arcas?na otobsdura??na gitti.
Beynindeny?ld?r?m h?z?yla geen bu d?ncelerden uyan?p szlerini srdrd: "Yeni Y?l? nas?l kutlad???n?z? d?nn bir kere: Kostmnn, mzi?inin, danslar?n?n ve tm havas?n?n yerli kltrle, yoksul halkla ne ilgisi var? Btn bunlar kkburjuva zlemlerini d??a vuran Bat? taklitili?i de?il midir? Ba?kalar?n?hasta olmakla sulay?p kendinizi her trl zafiyetten ar?nm?? sanarak byklk hayaline kap?lmay?n. Herkes oturup, kendinden utanmadan ve saklamadan,drste hangi ryalar pe?inde ko?tu?unu d?nrse, kmsedi?i birok ?eyi kendisinin de yapt???n? grecektir. Bu konuda ben kendimi sizlerden ay?rm?yorum, ayn? ?eylerikendim iin de sylyorumve insana zg zay?fl?klar?m? kabul ediyorum. Bizler Ay'dan ya da ba?ka bir gezegenden gelmedik, bu dnyada ve bu toplumun iinde do?up byndk. ?nsanst varl?klar de?iliz," dedi Abidin sakin bir sesle.Bir sessizlik oldu. Birden gene gerilere gitti: Bir ak?am yemekten sonra rgtten arkada?? olan Cahit glmseyerek,"Abidin, 'arkada?lar dernekte toplant? oldu?unu sylediler', i?inyoksa gel, birlikte gidelim," dedi. Otobste Cahit'in ikidebir gzlerinde beliren ?eytanca bir???lt?yla glmsedi?ini grnce, bunun bir ?aka, bir muziplik oldu?unu, toplanat?n?nsa bir bahane oldu?unu d?nd, ama gere?i ?renmek iin onu s?k??t?rmad?. Cahit'in dernek odas?na de?il de film ve projeksiyon salonuna yneldi?ini grnce, ilgin bir belgesel film greceklerinisand?. Dernekten ve rgtten tan?d??? birok ?rencinin heyecanl? ve sab?rs?zbir bekleyi? iinde salonda oturdu?unu grd ve hibir ?ey sylemeden bo? bir yere oturdu. Aralar?nda hibir k?z?n olmay???nave herkesin sessiz bir ?ekilde oturu?una bir anlam veremedi. Film makinesinden anlayan iki ?rencinin filmi yerle?tirip makineyi ayarlamas?ndan sonra kap? kapat?l?p ieriden kilitlendi vefilm ba?lad?. Pornografik bir filmdi:Kad?nla erkek aras?nda sevi?ip seks yapman?n her trlpozisyon ve ayr?nt?lar?n? gsteriyordu. ?ucluluk duyarak ve birbirine bakmaktan utanarak heyecan ve gerginlikle seyreden arkada?lar?gibi, kendisi de ilk ?a?k?nl?ktan sonra filmis?k?larak sonuna kadar izledi. Pornografik filmlerin, kad?n?n seks objesi olarak kullan?ld??? "kad?n ticareti" pazar?n?n en krl? rnleri oldu?unu bildi?i ve buna kesinlikle kar??oldu?u hlde zaten s?k?larak seyreden arkada?lar?n? utand?rmamak iin mi, yoksafilmden zevk ald??? iinmi seyretti?i sorusuna kesin bir yan?t bulamad? o an. "Pornografik film dersek gelmez," d?ncesiyle,kendisini toplant? bahanesiyle a??rd?klar?n? film ba?lad???nda anlad? ilk. lkede sat?lmas? ve gsterilmesi yasak olan bu filmin nereden bulundu?u, nas?l elde edildi?i hakk?nda hibir fikri yoktu.Daha sonra bu tr bir film iin bir daha da a?r?lmad?. ??in daha da garibi, arkada?lar?n?n sonralar?ayn? trdenbirka filmdaha grdklerini ?rendi?i hlde hi kimsenin bu konuda kendisine bir tekkelime bile sylemeyi?iydi.
"Abidin Arkada?, bu zay?fl?klar?m?z ve ryalar?m?zla neyi kastediyorsun? Biraz daha a?k konu?man? rica ediyorum," dedi Akif sessizli?i k?sa sren sessizli?i bozarak.
"Akif, iyice d?nrsen, neyi kastetti?imi anlars?n. Burada ayr?nt?lara girersem, k?z erkek biro?unun yz k?zarabilir. Yz k?zarmayacak olan belki bir ben kal?r?m, nk insana zg zay?fl?klar?m? kabul ediyorum.'Arife tarif gerekmez' diye d?nyorum," dedi Abidin oturanlar?n gzlerineanlay??la bakarak. Gene kafas? bir yerlere gitti: Biro?unun k?z arkada?? vard?, ancak birbirleriyle cinsel ili?kide bulunup bulunmad?klar? ve bunun derecesi bilinmiyordu. Kimlerin "Bent deresi" diye adland?r?lan kerhaneye gitti?i ise bir s?r de?ildi, ama okaz? bundansz ediyordu. Haftada ya da on be? gnde bir geneleve giden Cahit, bir gn evlerden birinde gzel ve ok iyi "muamele" yapan bir kad?n ke?fetti?ini ve art?k yaln?zca ona gitti?ini syledi.Arkada?lar?na, ev numaras?n? ve e?klini verdi?i ve creti de ?renci kesesine uygun olan bu kad?na gitmelerini sal?k veriyordu hep. Kad?nla yatabilmek iin birsre s?ra beklemek zorunda kalacaklar?n? sylemeyi de ihmal etmiyordu. Cahit'in tavsiyesi zerine sz edilen kad?na gidenlerinde balland?rarak anlatmalar? ve vmeleri, Abidin'inhem merak?n?, hem de cinsel arzular?n? uyand?rm??t?. Mastrbasyondan hi ho?lanmad??? iin bu kad?na gitmeye karar verdi. Bir ak?am?n ge saatlerindegidip verilen tarife gren evi buldu. ?ceride birka kad?n bo? oturdu?u hlde ?renci olduklar?n? sand??? alt? gencin yan yana oturmu?, beklediklerini grd ve kendisi de s?k?larak sessizce s?raya uygun biimde oturdu. Kimi sigara ien delikanl?lar?n hepsi gergin bir suskunluk iindeydi. Heyecan?n? bast?rmak iin kendisi de bir sigara yakt?. Az sonra, s?ras? gelen genci yukar? almak iin inen kad?n? grnce, arkada??n?n yapt??? tan?mdan hemen ?kard?.Genti ve gzel say?l?rd?. Kad?n?n para kar??l???ndan bir hizmet verdi?ini ve kendinin de do?albir ihtiyac?n? gidermek iin geldi?ini bilmesine kar??n, onu grnce birden rperip k?zard???n? hissetti. Ba?? nnde sigaras?n? ierken d?nd: Kad?n? yapt???i?ten tr ne k?n?yor ne de kmsyordu; tam tersine, anlay??la kar??l?yor ve ac?yla kar???k bir sevgi duyuyordu. Bu i?i macera hevesiyle ya da lks bir hayat srdrmek iin yapanlarla kar??la?t?rd???nda, kad?na sayg? da duyuyordu. Belki de ya?am?n? srdrebilmek iin ba?kabir seene?iolmad???ndan bu i?i yapmak zorundayd?. Kad?n?nbir meta olarak gren ve k?yas?ya smren bir toplumun kurbanlar?ndan biri oldu?u kesindi.Hibir kad?n mecbur kalmad?ka bu i?i isteyerek yapmazd?. Kad?n? bir aile ierisinde kocas? ve ocuklar?yla gznn nnde canland?rmaya al??t?: Tertemiz, han?m han?mc?k... Belki de bir okulda ?rencilerince sevilen bir ?retmen, bir hastanede ?efkatli bir hem?ire. Ya da doktor, avukat, yarg?... Kad?nlar, k?zlar geiyordu gznn nnden. Binlerce, on binlerce, yz binlerce, milyonlarca. Smrlen, ezilen, horlanankad?nlar... Yaln?zca ocuk do?urma makinesi olarak kullan?lan kad?nlar... Hl bir kle gibi al?n?p sat?lan, r?vet olarak sunulan kad?nlar... Smrlmekte olan erkekler taraf?ndan daha da ok smrlen kad?nlar... Ezilen kocalar taraf?ndan daha ok ezilip horlanan kad?nlar... Zengin ve nl kad?nlar?n gazete ve dergilerde ?plak etlerini gururla sergiledikleri ve ikide bir sevgili ya da kocade?i?tirmelerinin "a?k maceras?" say?ld??? bir lkede, fark?nda olmadan ba??ndan yazmas? d?t? iin "oruspu" say?lankad?nlar... Erke?in namusu say?l?p, gene erkekler taraf?ndan namussuzlu?a zorland?klar? iin "tre"ye kurban edilip ldrlen kad?nlar... ?plak ayaklar?n?n taban? yar?k, irielleri nas?rl? ve atlak kad?nlar... Bak?ml? ve pamuk gibi bedenleri ve elleri, ojeli t?rnaklar?, boyal? yzleri ve di?iliklerini sergileyen giysileriyle kendilerini seks objesi olarak sunan kad?nlar... Din ve geleneklerin de erkeklerden yana olmas?ndan tr aresizlik iinde yazg?lar?n? kabullenen kad?nlar... Seks objesi olarak kullan?ld?ktan sonra eskimi? bir e?ya gibi soka?a at?lan kad?nlar... Hayatta kalabilmek iin bedenlerini satmak zorunda kalan kad?nlar... Birden uyand?. "yleyse ne i?im var burada? Ne haltetmeye geldim buraya ben?" diye kendine sordu. Bu kad?n da sistemin kurbanlar?ndan biri de?il miydi? Ya?am?n? srdrebilmek iin bedenini satmak zorunda kalan, belki de ocuklar?n? beslemek iin bunu yapan biri de?il miydi? Kendisi de bundan yararlanmaya gelmemi? miydi? yleysekendinin tekilerden fark? neydi? Kendisi de kar??oldu?u bu sistemin bir parasi de?il miydi?.. En byk ryas?,hi kimsenin smrlmedi?i, ezilip horlanmad???,herkesin zgr ve mutlu ya?ad???bir dnya olan bir insan bunu nas?l yapabilirdi?Sistemin pisliklerine katk?da bulunan bir ki?i, inanc?nda ve zleminde samimi oldu?unu nas?l iddia edebilirdi? Btn bunlar?d?nnce iinden ykselen bir fkeyle kendinden nefret etti. Hemen ?k?p gitmeyi d?nd ama bir trl yerinden kalkam?yordu. Birka kere niyetlenmesine ra?men, o an kendisini penesinde tutan cinsel drt bunu engelliyordu. "Ya kad?nla yatmaya cesaretedemedi?i iin kat? derlerse?" gibi bahaneler buluyordu. Asl?nda, bu kadargenci eken kad?n? ve arkada?lar?n?n ve ve bitiremedikleri "muamele"sini merak etti?ini kendine itiraf etmekten utan?yordu.
S?ras? gelmi? olmal?yd? ki birden kad?n?n kar??s?nda durdu?unu ve kendisine ellerini uzatt???n? grd. Bir robot gibi kalkt? ve kad?n?n arkas?ndan, a??r? biimde g?c?rdayan tahta merdivenin basamaklar?n? t?rmand?. ?inde bulundu?u karars?zl?k ve sululuk duygusu yznden, stnde kck bir klottan ba?ka hibir ?ey olmayan kad?n?n gzel ve gen bedenine arkadan bo? gzlerle bakarken hibir cinsel istek duymuyordu. Sanki tm arzusu snm?, merak? yitip gitmi?, vcudu uyu?mu?tu. Yata??n bir k?y?s?na ili?ip oturdu. Soyunmas?n? i?aret eden kad?n?n yzne bile bakam?yordu. ?inde kopan ?iddetlibir sululuk f?rt?nas?yla bo?u?tu?u iin, kad?n?n, ad?n?, ya??n? ve mesle?ini ?renmek amac?yla sordu?u al???lm?? sorular?n cevaplar? a?z?ndan otomatik olarak ?kt?. Soyunmaya niyetli olmad???n? anlayan kad?n, kendisini ellerinden tutp aya?a kald?rarak giysilerini ?kard? ve hepsini bir sandalyeninstne koydu. Bunu sakin ve yumu?ak biimde veglmseyerek yapt?. Kendisi de mekanik hareketlerleyard?m etti. Daha sonra kad?n yata?a uzanmas?n? i?aret edip kendisi de yan?nauzand?. Hi de yapmac?k gibi grnmeyen bir davran??la a?z?ndan ve bedeninin belli yerlerinden pmeye ba?lad?. Buna ok ?a?t?, nk arkada?lar? genelev kad?nlar?n?n p?mediklerini, hele a??zdan hi pmediklerini sylyorlard? hep. Hi arzu etmedi?i ve beklemedi?i hlde ustaca p? ve ok?amalarla vcudunun uyand???n? hissetti ve kendini kad?n?n ellerineb?rakt?. O an ?ehvetin tutsa?? oldu?unu utanla d?nd.Vcudunun kontrol tamamen kad?n?n ellerindeydi. Hipnotize olmu? biri gibi, emirlerine uydu?u kad?n?n do?al ve itenlikli grnen davran??lar?,deneyimli elleri ve ustaca hareketleriyle kendisini cinsel birle?menin zirvesine, orgazma ula?t?rd???n? ?a?arak ya?ad?. Her ?eybittikten sonra, hadiseye sahne olan yerini temizleyip aceleyle stngiydi ve kad?n?n yzne bakmadan cretini yata??n zerine koyup hemen a?a?? indi ve kendini d??ar? att?. Her ?ey bir anda yokolup gitmi?, geriye bykbir pi?manl?k kalm??t?.Yurda giderken btn ruhunu saran utan ve sululukduygusuyla k?vran?yordu. Cinsel birle?menin, bir insan?n en do?al ihtiyac? oldu?unu kabul etmesi gerekti?ini d?nerek, bu davran???n? ho? grmeye al??mas?na ra?men kendini birtrl affedemiyordu. Bunun, ya?am? boyunca geneleveilk ve son gidi?i oldu?unuo anda bilmiyordu.Herkesin kendisine bakt???n? fark ederek devam etti: "ncelikle herkesin kendi kendine kar?? drst davran?p, bir insanolarak zay?f yanlar?n?noldu?unun bilincine var?p, bunu kabul etmesi gerekir. Kendimizi aldatarak gerekleri de?i?tiremeyiz."
"Bu d?ncelerin Marksist-Leninist ideolojiye ters d?yor. Bu, zay?fl??? hakl? gsterip komnizmi ciddiye almamak demektir," dedi Cahit hakl? oldu?una inanan birinin rahatl???yla. "Hay?r, Cahit Arkada?, tam tersine, ideolojiyi ve komnizmin ideallerini ciddiye ald???m iin bunlar? sylyorum," dedi Abidin. "nk hep ba?kalar?n? yarg?lay?p kendi yozluklar?n?n hi fark?nda olmayan ya da bunu kabul etmeyen insanlarla, herkesin zgrce, karde?e bir arada ya?ay?p zveriyle her gl? birlikte a?mak zorunda oldu?u, herkese e?it davran?ld??? ve yaln?zca insan oldu?u iin sevilip say?lmaya de?er grld? bir toplumu kurman?n mmkn olaca??na inanm?yorum. Hele de bizim gibi, kitap ezberleyerek bilgilik ve teorisyenlik taslayanlarla, lider olma h?rs?yla arkada?lar?n? karalayanlarla, hep ba?kalar?na burjuva, kk burjuva zafiyetlerini yak??t?r?rken kendihastal?klar?n? gremeyenlerle ve en byk Marksist lider olma sevdas?na kap?lanlarla mmkn olaca??na hi inanm?yorum. Sreklisidik yar??t?r?p ba?kalar?n? ktlemekle ve kendiniherkesten stn gstermeye al??makla neyin amaland???n? bana syler misin?Ne oldu?umuz gibi grnebiliyor ne de grnd?mz gibi olabiliyoruz.nk bencilli?imiz ve yenemedi?imiz ihtiraslar?m?z yznden birbirimizden gizlemek zorunda kald???m?zbir sr ?eyimiz var."
"Marks'? bir peygamber, Lenin, Stalin, Mao, Castro, Che Guavera, Enve Hoca gibi nderleri de onun havarilerigibi grmek yanl??t?r. Ka hkmet y?k?l?rsa y?k?ls?n, hangi iktidar devrilirse devrilsin, ka devrim yap?l?rsa yap?ls?n, egoizmi tamamenyenememi?, gerek zverinin ne oldu?unu bilmeyen,ba?kalar?ndan ok kendinid?nen insanlar?n komnist bir toplumun kurabileceklerine inanmak, bo? bir hayaldir. Marks'?n, Lenin'in, Stalin'in,Mao'nun ya da teki marksistlerin kitap ve sloganlar?n? ezberleyip ezberletmekle komnist bir toplumunkurulamayaca??n? sylemek iin khin olmak gerekmez. Bunu Sovyetler Birli?i ve onunlabirlikte komnizmi kurma yolundailerlediklerini ne sren lkelerde gryoruz: Bu lkelerinkomnist partilerinin gzlerini iktidar h?rs? brm?, sylediklerinin tam tersi bir ya?am sren, halk?n karn? doymazken kendileri krallar gibi ya?ayan lider ve kadrolar?, halklar? kendi itenliklerine nas?linand?rabilirler? Ryas?n? grd?mzo 'gzel dnya'y? kurmak inan, zveri ve sevgiyle mmkndr ancak. Halklar?n gven ve sevgisini kazanabilmek, onlar? inand?rabilmek,ancak inand???n? syledi?in ilkelere uygun biimde ya?amakla, z ve sz bir olmakla, halktan isteyip bekledi?in fedakrl?klar? herkesten nce kendin yapmakla mmkndr. Oysa bencilliklerinden, ihtiraslar?ndan zaaflar?ndankurtulamam?? olan bu liderler, byk laflarla, ssl sloganlarla ve de zorla komnizmi kuracaklar?n? san?yorlar. Kendi hastal?klar?n?n fark?nda olmayan ya dabunlar?n hastal?k oldu?unu kabul etmeyenlerin, bu gere?i kavramalar? da mmkn de?ildir. Halka su imenin erdem oldu?unu syleyip kendileri ?arap ienlerin, birtak?m sloganlar? halk?n kafas?na bask?yla ve zorla sokacaklar?na inanmalar? byk bir yan?lg?d?r. Bunun da tesinde, bencillikten ve iktidar h?rs?ndan kurtulamayanlar?n, yaln?z ve yaln?z zveri, karde?lik, dayan??ma, zgrlk ve insan sevgisine dayanan bir toplumun, bir sistemin kurulmas?n? istemelerine inanmak safdillik olur. Yaln?z Sovyetler Birli?i de?il, sosyalizmi kurduklar?n? syleyen btn iktidarlar da zaman iinde revizyona giderlerse hi ?a?may?n. Bu e?yan?n tabiat?ndad?r. nk zelliklerini tan?d???m?z bugnn insan?yla o 'gzel dnya'y? kurmak ?urada dursun, drst bir sosyalist sistem bile kurulamaz. Ne gariptir ki, komnist bir dnyan?n ancak komnistlerin alay edip kmsedikleri, bencilliklerini ve tm h?rslar?n? yenmi?, dnya mal?na ve zevklerine nem vermeyen, gerekten zverili ve btn insanlar? karde? bilen ve seven Buda ve ?sa gibi insanlarla gerekle?ebilece?ini d?nmekten kendimi alam?yorum bazan. Herkesin birer Buda, birer ?sa olmas? mmkn olmad???na gre, komnizmin bir topya olarak kalabilece?ini d?nerek karamsarl??a kap?ld???m? itiraf ediyorum." Yzlerdekiderin hayal k?r?kl???n? ve ?a?k?nl??? okuyan Abidin, arkada?lar?n? haddinden fazla h?rpalay?p onlar?n tolerans s?n?rlar?n? zorlad???na karar verdi ve d?ncelerini toparlard?.
"Arkada?lar, insanl??? binlerce y?ll?k ortak kltr miras?ndan ve insan? iinde do?up byd? toplumun kltrnden -ki burada kltrel kal?t?m sz konusudur- soyutlamak mmkn de?ildir. ?nsan? bir makine olarak grmek en byk yan?lg?d?r. ?nsan?, onu insan yapan zellikleri ve zlemleriyle bir btn olarak grp kabul etmek zorunday?z.'Var oldu?um iin d?nyorum' demek do?rudur, ama d?nemeyen, kendi varl???n?n bilincinde olmayan bir insan?n gerek anlamda var olmad???n? sylemekde do?rudur. ?nsan d?nmeye ba?lamadan nce de vard?, ama kendi varl???n?n bilincine varacak kadar d?nemedi?i iin di?er hayvanlardan pek farkl? de?ildi;bir anlamda insan olarakyoktu. Bir gn, do?ada zgn bir varl?k oldu?unu alg?lay?p hayvanlar leminden ?karak kendini korumak ve hayatta kalabilmek iin do?an?n ac?mas?z glerine kar?? sava? vermeye ba?layan insan, tarihinak??? iinde ne yaz?k ki ba?ka tr bir hayvan olma yoluna girdi. Daha tam anlam?yla insanla?amadan, gerek insan olman?n tad?na varamadan, dn? yaparak yeryznn en tehlikeli hayvan? olma yolunda doludizgin ko?maya ba?lad?.Gnmz insan?, do?a, hayvanlar ve hemcinsi iin en tehlikeli yarat?k durumuna gelme yolundad?r. Do?an?n tutsa?? olmaktan byk lde kurtulmu?, ama kendi iindeki a kurdun, yani nefsinin tutsa?? olmu?tur. Bunlar? duyunca, ok tutkun oldu?u sevgilisi taraf?ndan aldat?lan romantik ??klar gibi derin bir hayal k?r?kl???na u?rad???n?z? hepinizin yzlerinden okuyorum. Ben sizlerden daha az romantik de?ilim, arkada?lar. Romantik olmayan bir insan, nas?l bir inan u?runa seve seve lme gider? Ba?kalar?n?n zgrl?ve mutlulu?u iin lm nas?l gre al?r? Sak?n yanl?? anlamay?n, tm hastal?klara ve hatalara ra?men, tm arkada?lar?m?n bir ?ekilde zulme, haks?zl??a ve smrye kar?? olduklar?ndan ku?kum yoktur. Hepinizin zgrlkten, iyiden, gzelden,do?rudan yana oldu?una inan?yorum. 'Paran?n iktidar?'n?n yz y?llardan beri insanlar? hep klele?tirip daha ok smrebilmek iin, iindeki akurdu k??k?rtarak insan? insanl?ktan uzakla?t?rmaya, birbirine d?man etmeye al??mas?na ra?men, iyiyi,gzeli ve do?ruyu arayanlar?n ve haks?zl?klara ve zulme kar?? ?kanlar?n hibir zaman tkenmeyece?ini mit ediyorum.Ezilip smrlenlerin zgrl? ve mutlulu?u iin kavga verecek ve lm gze alabilecek, yrekleri insan sevgisiyle yan?p tutu?an onurlu ve inanl? insanlar?n tkenece?ine inanmak istemiyorum. Bunu d?nmek, insanl??a olan inanc?m?z? temelinden sarsar ve 'ayd?nl?k' zlemlerimizin kayna??n? kurutur. Ya?am? boyunca bu 'gzel dnya'n?n en drst ve hasret dolu d?lerini grm?, hayallerini kurmu? olan koca ?air ve hmanist Nz?m Hikmet'in dedi?i gibi, 'Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazak, nas?l ?kar karanl?klar ayd?nl??a?..' Ancak ?unu ok iyi bilelim: Hibir zaman do?ruya yalanla, gzele irkinlikle, sevgiye nefretle, iyiye ktlkle ve zgrl?e bask?yla ula??lamaz."
Syledi?i son cmleyeyrekten inanan Abidin, iindeki a kurdun tutsa?? oldu?u iin ba?kalar?n? rakip, hatta d?man sayan insan?n, d?lenen bu 'gzel dnya'y? kurabilece?i konusundaki ku?kular?n? iinden tamamen skp atam?yordu. "Paran?n iktidar?"n?nbuna f?rsat vermeyece?inid?nnce umutsuzlu?a kap?l?yordu. nk insanlar?n byk o?unlu?unun, ilerindeki a kurtlar?n zorlamas?yla, yani sahip olma h?rs?yla, ya smrerek ya da smrlerek paran?n iktidar?n?n hizmetinde oldu?unu grmemek iin kr ve sa??r olmak gerekirdi.
Szlerini bitirdikten sonra, arkada?lar?n?n geici de olsa birbirlerini sulayan, karalayan konu?malardan vazgetiklerini grnce sevindi Abidin. Vakitgece yar?s?n? oktan gemi?ti. "Arkada?lar, ok geolmu?,ben kalk?yorum,"dedi yorgun bir yzle. "Size de gidip yatman?z? tavsiye ediyorum. Ne kadar devrimci de olsak, grevlerimizi yerine getirebilmek iin sa?l?kl? olmaya ve sa?l?kl? olmak iin de uykuyaihtiyac?m?z var. ?yi bir uyku bo? lak?rd?dan daha yararl?d?r." Yurda do?ru yrrken, dile getirmek zorunda kald??? bu endi?eleriyle en az?ndan baz? arkada?lar?n?n d?ncelerinetercman oldu?unu san?yordu, ama gene de emin de?ildi bundan. Ertesi gn Osman Hoca'ya yazmay? tasarlad??? mektubu d?nnce ii sevinle doldu...(Al?nt?n?n sonu)
***
1917 Ekim Devrimi'nin gerekle?tirildi?i tarihten"sosyalist ya da komnist blok" denen sistemin iflas edip beklenmedik bir h?zla kapitalizme dn?mne kadar geen sre iinde, hep emperyalist kapitalizm sulan?yor ve srekli emperyalist-kapitalist Bat? blokunun amans?z d?manl???ndan veher alandaki kar?? propagandas?ndan ?ikyet ediliyordu -sanki kapitalist lkelerdeki egemen s?n?flar?n sosyalizme kar?? olmalar? ve yay?lmas?n? nlemek iin tm imknlar?n? seferber etmeleri?a??lacak bir ?eymi?gibi... Buna ra?men, kapitalizm bir yandan "k??ttan kaplan" olarak kmsenirken, bir yandan da sosyalizmin kurulmas?n? engelleyen tek d?man olarak gsterilerek, szde sosyalist partilerin ve liderlerin iktidarlar? sa?lama al?nmayaal???l?yordu. Hem szde sosyalist olan lkelerin liderleri, hem de bu lider veya partilerden birini tutan di?er lkelerin solcu ve szde sosyalist fraksiyonlar? ve bunlara mensup olan byk(!) devrimcileri zerlerine asla toz kondurmak istemiyorlard?.

Gerek ?u ki, sosyalizmin yerle?ememesinden veya halk kitlelerine mal olamay???ndan bu lkelerin liderlerinin ve parti kadrolar?n?n sorumlu olduklar?n? hi kimse d?nmek istemiyordu. Sz konusu lider ve kadrolar?n kendi bencillik ve ihtiraslar?n? yenemedikleri, halk kitlelerinden dayan??ma ve zveri istemelerine ra?men kendileri komnist d?nceyle aslaba?da?mayan bir ya?am srdrdkleri, ba?ka bir deyi?le, kitleleresu imelerini vaaz edip kendileri ?arap itikleri, k?sacas?, szleriyle zleri bir olmad??? iin kitlelerin gvenini ve sevgisini kazanamad?klar? kimsenin akl?ndan gemiyordu. Hlbuki insan anlat?landan ok grd? ve ya?ad????eylere inan?r ve iknaolur. Spertketimi ya?am?n tek ere?i yapan-nk ba?ka trl bymesi mmkn de?ildir- ve bu bilinsiz tketimin esrikli?ini ya?ayan Bat?l? kapitalist lkelerin, bu tr ya?am?n szde gzellik ve stnl?n sergilemek iin herolanak ve yntemi kullanarak yapt??? propagandan?n birtak?m sloganlarla etkisizle?tirilebilece?ini san?yordu bu beyler. Sadece dayatma ve kal?pla?m?? sylem ve sloganlarla sosyalizmin yerle?emeyece?ini, sosyalist bilin ve inanc?n keskinle?emeyece?ini hi mi hi d?nmyorlard?...

Vaaz ettiklerinin tam tersine davrananlar?n ve sylemlerini yalanlayan bir ya?am srdrenlerin inand?r?c? olmalar? elbette mmkn de?ildi. Daha a?k konu?mak gerekirse, bu adamlar?n byk o?unlu?unun komnizme gerekten ve gnlden inand?klar?na da bir trl inanam?yordum... Uzun y?llar sonra, szde sosyalist sisteme mensuplkelerin zlmesiyle birlikte bu lkelerde beklenmedikbir h?zla meydana gelen de?i?imler bu ku?kular?mda ne denli hakl? oldu?umu gsterdi. "Ke?ke bu gr?lerimde yan?lm?? olsayd?m! Ke?ke bu lkelerin liderleri ve parti kadrolar? beni yan?lt?p utand?rsalard?!.." diye d?nmekten kendimi alamad?m, nk bu ac? geli?meler, Marksizm'in ngrd? "en gzel dnya" inanc?n?n nas?l bir sefalete srklendi?inin a?k gstergeleriydi:

a) zl?n hemen ard?ndan lkenin zenginliklerinin (yer alt? ve yerst) belli ki?i ve kesimler aras?nda mafyabenzeri bir rgtlenmeyle payla??lmas? ve ok gemeden mlti milyarderlerin (zellikle Sovyetler Birli?i'nde) yerden mantar biter gibi ortaya ?kmalar?...
b) Bu dn?mle zgrl?e(!) kavu?an yz binlerce gen k?z ve kad?n?n vcutlar?n? pazarlamak iinBat?l? kapitalist lkelerle Akdeniz ve Ortado?u lkelerini doldurmalar?...
c) En soylu gzellerin ise, e?i grlmemi? smr, soygun ve vurgunla zenginle?menin h?z?yla ba?lar? dnen ve yorulan(!) milyarderlerin ve yeni zenginlerin e?lenip stres atmalar? ve servet edinme i?tahlar?n? daha da art?rmalar? iina?lan lksgece kulpleriyle masaj ve wellnesssalonlar?na -ki bunlara lks genelev ya da randevuevi demek daha do?rudur- transfer edilmeleri...
d) Ac?mas?zca smrlen halk kitleleri giyecek ve bar?nak s?k?nt?s? iinde olup do?ru drst karn?n? bile doyuramazken, yeni zenginlerin ss kpeklerine zmrt ve elmasla bezeli talar ve kolyeler yapt?rmalar? ve bunu gururla sergilemeleri...
e) Bir zamanlar kiliseye gidenleri izleyip rejim kar??t? olarak damgalayan ve dindar insanlar? kmseyip hor gren byk komnistlerin(!?), zlmeyle birlikte birdenbire yz seksen derece ark etmeleri ve kiliselerde nemli din yinlere kat?l?p, Patrik'in eliniya da kaftan?n?n ete?inipmek iin s?raya girmeleri...
f) Sz konusu lkelerde halk y???nlar?n?n temel ihtiyalar?n?n sa?lanmas?nda zorluk ekilirken, baz? sosyalist-komnist(?) lke liderlerinin Bat?'n?n belli lkelerinde gizlice milyonlarca, milyarlaca dolarl?k ?ahsi hesap at?rm?? olmalar?...
g) Mao'nun lmnden sonra, sosyalist sistemin belli bir plan ve program erevesinde ?rz?na geilmekteolan in Halk Cumhuriyeti'nde binbir gece masallar?n?n krallar? gibi ya?ayan yeni zengin milyoner ve milyarderlerin etraflar?n? cariyelerle (hem seks hem gsteri? iin) doldurmalar?....
h) K?sa srede h?zla o?alan gece kulpleri, randevuevleri ve kerhanelerin, bedenlerini satan yoksul k?z ve kad?nlarla dolup ta?malar?...
i) Dilenmekten ba?ka are bulamayan gen-ya?l? yoksul insanlar?n gene k?sa zaman iinde cadde ve sokaklar? doldurmalar?...
j) Hem kendi halklar?n? hem de yoksul lkeleri smrmede ABD'ni geride b?rakan in'in, Afrika'y? byk bir ?antiye hline getirip do?ay? da ac?mas?zca tahrip etmesi ve ekonomik ?karlar? iin, ba?ka bir deyi?le, byme u?runa fa?ist rejimleri desteklemesi... bu lkelerde on y?llar boyunca kitlelere hibir karde?lik, dayan??ma ve adalet inanc?n?n a??lanamad???n?, sosyalist bir bilincin verilemedi?ini gzler nne sermektedir. nk btn bunlar? ba?ka trl a?klamak mmkn de?ildir.
zl?n ard?ndan, bu lkelerde neo-fa?ist grup ve partilerin yerden mantar biter gibi -hem de kapitalist lkelerdekinden daha yo?un ve daha sald?rgan biimde- ortaya ?kmalar?, on y?llar boyunca kitlelere, insan onurunu her ?eyin stnde tutan ve renk-?rk-milliyet-cinsiyet-dil-din fark? gzetmeyen sosyalist ya da komnist bilincin zerresinin dahi verilmemi? oldu?unun ac? ama a?k bir kan?t?d?r.
Kendi zaaflar?n? grmeden, sadece ba?kalar?n? kk burjuva hastas? olarak niteleyerek devrimcilik oynayan slogan ve sylem solcular? ve sosyalistleri bu gerekleri gremedikleri iin, sosyalist blok lkelerindeki szde sosyalistlkeler birbiri ard?ndan knce byk bir hayal k?r?kl???na u?rad?lar, hatta ?oka girdiler. Hlbuki bu beklenen bir sonutu... ?nsan?n zndeki zaaflar? gremeyen ve onun ne denli tutars?z bir yarat?k oldu?unu bilmeyenler, bu zl?bir trl anlayamad?lar.
lkemizin yak?n gemi?ine bakt???m?zda, Marksist devrimcilerindurumunun daha farkl? olmad???n? grrz. Marksist kuram? yo?un biimde okuma ve sosyalist uygulamalar hakk?nda bilgi edinme ?ans?n? yakalam?? olan 68'ler Ku?a??ile benzer zelliklerta??yan 78'ler Ku?a??na mensup sosyalist devrimcilerin geldikleri nokta da iler ac?s?d?r -kiasl?ndabu da beklenenbir sonutu.
Kimilerince gereksiz veyanl?? grlm? olsa da, halklar?n?n kurtulu?u u?runa lme gitmekten ekinmeyen yi?it devrimcilerle, katledilen solcu ayd?nlar ve en az?ndan inanc?na sad?k kal?p ona uygun biimde ya?amaya al??an bir avu drst solcu ayd?n?n d???ndakilerin bugn nerelerde bulunduklar?, neyi savunduklar?ve nas?l bir ya?am srdrdkleri herkese bilinmektedir. Bilindi?i gibi, ?rencilik ve genlik y?llar?n?n ard?ndan biro?u Para Tanr?s?'n?n ir?ad?yla ak?llan?p liberalle?erek serbest piyasan?n (neo-liberal ekonomi) erdem ve nimetlerini ke?fedip zombile?tiler. Hatta bir k?sm?n?n, dindarl???n veyakoyu Mslman grnmenin avantajlar?n? tatman?nhuzur ve mutlulu?una kavu?tu?u dahi sylenebilir...
Her derdin ilac? sand?klar? "ekonomik byme"yi her f?rsatta ven bu lim(!) liberal-demokrat solcu entelektellerimiz(?), bunca bymenin kimin s?rt?ndan ve kimler iin oldu?unu d?nme zahmetine katlanmad?klar? gibi, emperyalist kresel sermayenin y?llard?r iinde k?vrand??? "ekonomikbyme histerisi"nin dnyan?n yoksul ve emeki halklar?na arma?an etmekte oldu?u kan ve gzya?lar?n?grecek sa?duyuya da sahip de?iller. stelik, efendilerinin gzne girmek iin,dergi ve gazete sayfalar?nda marksist kuram? kresel sermayenin hizmetindeki liberal ekonominin en kutsal suna?? olan "serbest piyasa"ya uyarlama gayreti iine girerek iyice gln duruma d?mekteler.(Bunun yaln?zca Trkiye'ye zg bir gereklikolmad???n? da burada belirtmeliyim.)
Bu gruba girenler elbette ele?trilmeyede?mezler. Ne var ki, inanlar?naba?l? kal?psermayeye kar?? kendi imknlar? lsnde kavga vermeye al??an eski solcu vemarksistler de hl burunlar?ndan k?l ald?rm?yorlar.Belli dergi ve gazetelerde yay?nlanan yaz?lara bak?ld???nda, eskiye gre pek de?i?en bir ?ey olmad??? grlyor.Marksist literatrn ilke ve sloganlar?ylasslenen fikir jimnastikleriyle tatmin olma e?ilimi hl kaybolmu? de?il.
Bir zamanlar, parti, dernek vefraksiyonlara ait belli kurullar?n tart??malar?nda, sihirli bir de?nekgibi grlen"z ele?tiri"yle, yap?lan hatalar?n, ba?ka bir deyi?le, ideolojiden sapmalar?ngiderilece?iyan?lg?s?yayg?nd? -sanki zaaf ve hastal?klar?n? kabul etme olgunlu?una ula?mam??ya da bunlar?n bilincindedahi olmayan birinin,z ele?tiri denilentiyatrodahi de inanmad??? birtak?mszler syleyerek iddialar? kabul etti?ini belirtincesorun zlrm? gibi... zlem veryalar?, inand???n? syledi?i ideolojiye taban tabana z?t olanbir insan?nasla zyle sz bir olamaz.Hl byle olunca gemi?te s?k s?k sahnelenen z ele?tiri tiyatrosunun glnl? daha iyi anla??l?r.Tm bu gereklere ra?men, hlsolcu, devrimciya da gerek marksist olduklar?nsanan veya iddia edenlerin bugr?lerime k?zacaklar?n? biliyorum. Yaz?n?n amac? da, bu beyleri silkeleyip k?zd?rmak vetutmaya al??t???mbu aynada kendi yzlerini bir kezdaha incelemerini sa?lamakt?rzaten...
?ahs?ma gelince, i?neyi ba?kalar?na bat?rmadan nce uvald?z? kendime bat?rman?n drstl?n gere?i oldu?una inan?yorum. Marksistfelsefetemeline oturan dnya gr?me sad?k kalabilmeme veinanc?ma uygun bir ya?am srdrmeyeaba harcamama ra?men ve de bu do?rultuda kar?nca karar?nca yaz?p izmemera?men,insan olarak zaaf ve hastal?klar?m? kabulleniyor ve yap?s?n? ok iyi tan?d???m benim gibi insanlarla marksist ideolojinin ngrd?"dnya cenneti"ni, yani komnizmi kurman?n mmkn olamayaca??n?n, ac?da olsa, bilincindeyim. Bu ryan?n gerekle?mesinin imkns?zl???n? bir yana b?rakal?m, kendine sosyalist veya komnist diyebilmenin yolunun, her ?eyden nce kendi hastal?k ve pisliklerini grebilmek ve bunlar? a?abilmek iin drste aba harcamaktan geti?i asla unutmamal?d?r. Buen az?ndan,ki?ininhem ba?kalar?na, hem de kendi zne kar?? drst olmas?n?n gere?idir. nk bu olgunlu?u gsterme cesaretini znde bulamayan ki?ilerin zleriyle szleribirbirine uymaz, ba?ka birifadeyle, olduklar? gibi grnmeya da grndkleri gibi olma yreklili?ini gsteremezler.
Her ?eye ra?men,zel mlkiyetin, kelimenin en geni? anlam?yla "h?rs?zl?k" temeline oturdu?u; az ya da ok soygun ve zorbal?k olmadan; emekiler ve di?er kaynaklar a?k ya da gizli, kaba ya da ince yntemlerlesmrlmeden mlk ve servet (sermaye) birikiminin mmkn olamayaca?? inanc?m ?a?maz oldu?u gibi, yeryzndeki btn ktlk ve haks?zl?klar?n-smrye ynelik sava?lar da dhil- bencillikten do?anher trl sahip olma h?rs?ndan kaynakland??? inanc?m da sars?lmazd?r. Bu inanc?mdan dolay?d?r ki, gemi?te iinde bulundu?um ko?ullar ve yapt???m i? gere?i,yeterli maddi imkna sahip olmamakar??n, mal-mlk ve servet edinme sevdas?nayenik d?medim.nk gerek zgrlkle, sahip olunan maddi (hatta baz? alanlarda manevi) ?eyler aras?nda ters orant? oldu?u inkr? mmkn olmayan bir gerektir. Bireyin sahip oldu?u maddi varl?klar (unvan, mevki-makam?n getirdi?i rahatl?klar da dhil)ne denli oksa, beynindeki grnmez zincirler de o kadar oktur. Kaybetme korkusu bydke, zgr d?nme gc azal?r, hatta yok olur.Ki?i zgr oldu?unu sansa bile, hibir zaman gerekten (isel anlamda) zgr olamaz.?ki bin y?l kadar nce ?sa Peygamber'in vaazlar?ndas?k s?k dile getirmi? oldu?u,"Ne denli az ?eye (mal-mlk) sahipsen,o kadar ok zenginsin, nk zgrl?n bir o kadarbyktr..." ?eklindeki d?nceyi yrekten payla??yorum.
Ula??lmak istenen amalara bak?ld???nda, ngrlen toplumunzellikleri ve zlenen ya?am biimi bak?m?ndan komnizmi topya kategorisine koymak zordur. Ama tan?d???m?z insan?n yap?s?ndan trbir topya olarak kal?yorsa,muhakkak ki topyalar?n en gzelidir.Kimsenin kimseyi smrmedi?i, kimsenin kimseyi ezmedi?i, renk-?rk-milliyet-cinsiyet-dil-din fark?n?n tamamen ortadan kalkt???, herkesin kendi gc ve yetene?i lsnde al??t??? ve toplumca retilenden herkesin ihtiyac? kadar alabildi?i; varl???n ve yoklu?un, ac?n?n ve sevincin payla??ld???, herkesin ba?kalar?n? dakendisi kadar d?nd? ve bar??ve karde?lik iinde ya?ad??? bir toplumsal sistemden daha insanc?lve adil ne olabilir?..
Bugnkomnizmin bir topya oldu?u syleniyorsa, insan denen yarat???ndaha bu bilince ula?madan geri dn? yapm?? olmas?ndand?r. ?nsan?n eme?ine, topluma, do?aya ve kendine yabanc?la?mas?ndand?r, daha do?rusu yabanc?la?t?r?lmas?ndand?r... ?nsan?n buolgunlu?a ula?mas?n?n e?itli biimlerde engellenmi? olmas?ndand?r... Her insan?n di?erinin rakibi, hatta kurdu olmas?n? isteyen sermayenin (retimarac? mlkiyeti ya da para), insan?n insanla?mas?n? ?karlar?na ayk?r? grmesindendir...
?nsan?n, zaaflar?n?n klesi oldu?unubilmi? olsa bile, bilim ve tekni?in son yz y?ll?k sre ierisinde ak?llara durgunluk veren geli?iminin sermayeye sa?lad??? ara ve enstrmanlar?n niteli?ini ve gcn, hele de sermayenin, bu enstrmanlar?n yard?m?yla sadece retimin karakterini biimlendirmekle kalmay?p, insanlar? da sanal bir dnyaya srkleyip bir robot ve bilinsiz tketim makinesi hline getirece?ini a?k seik grebilmesi iin Marks'?n khin olmas? gerekirdi -ki ondan byle bir ?ey beklemek haks?zl?k olur.
Dinin,emekileri her alanda kolayca smrmek amac?ylaegemen s?n?flarcaistismar edildi?inibildi?iiin, genel olarak din kurumuna veya din adamlar?na s?cak bakmayan Marks, asl?nda yz elli y?l kadar sonra Internet adl? cihaz?n, kresel sermaye taraf?ndan y???nlar?n en yayg?n uyu?turucusu (yani afyonu) hline getirilece?ini nereden bilebilirdi... Yeryznde bu ileti?im arac?n? bilinli veverimli biimde kullanan ok az say?daki insan? bir yana b?rak?rsak,o?unlu?u ticari ve kramal??smarlamareklam ve propagandayaz?lar?ndan olu?an"Internet pl?"nde e?inen byk o?unluk,sergilenen ak?l almaz sap?kl?k ve sapk?nl?klar?n etkisiyle gereklerden kopup sanal bir dnyaya kaymakta ve sanal ya?am?n sarho?lu?unda yitip gitmektedirler. Bu insan y???nlar?ndan sosyal ve siyasal bilin ve sorumluluk beklemek safl?kt?r. Byk o?unlu?un Internet'te neyle u?ra?t???, neyle ilgilendi?i gz nne al?nd???nda bu yarg? hi de abart?l? de?ildir. Dnyadaki say?s?z lkenin ynetimini daha ?imdiden k?smenellerinde bulunduran bu ku?aklara, yak?n gelecekte insanl???nkaderinin tamamenteslim edilece?ini d?nmek bile rktyor beni...
Sanal dnyada ya?ayan vegcnn yetti?i, sat?n alabildi?i her ?eyi (ve de her trl pisli?i) tketmekten ba?ka bir ?ey d?nmeyen gnmzinsan?yla kar??la?t?rd???mda, tm hastal?klar?m?za, ham hayallerimizeveyapt???m?z tm yanl??larara?men, mensup oldu?um 68 ?renci-genlik ku?a??na (ve yksek okulda bir sre hocal???n? yapt???m iin yak?ndan tan?d???m 78 ku?a??na),byk sevgi ve sayg? duyuyor ve yap?lm?? olan hatalara ra?men verilen kavgay? ve kay?plar? ac? ve hznle an?yorum...
Y?llar nce Almanca yay?mlad???m "Mythos Kapitalismus" (Kapitalizm Efsanesi) adl? kitab?n arka kapa??nda belirtti?im gibi, kapitalizmin gc, kesinlikle insan?n zay?fl???ndankaynaklanmaktadad?r. Komnizmin bir topyaolarak grlmesii?te bu dilemmada gizlidir. Gerekte iflas eden, komnist ideoloji de?il, ihtiraslar?n? bir trl yenemeyen insand?r...
Beni olduka me?gul eden bu konu zerine yazd???m kk bir ?iir denemesini de okunur umuduyla a?a??ya aktar?yorum.
Hasan Denis Kalkan 1 ?ubat 2011
Affet Bizi Ey Halk?m !
Daha lisedeyken hayallerini kurduk,
seni haks?zl?ktan, smrden kurtarman?n.
En byk devrimcilik sand?k,
okunmas?n? baz? marksist metin ve kitaplar?n.
Slogan ezberlerken niversite kampslerinde,
uzakla?t?k senden ey halk?m, senaffet bizi.
?renci derneklerinde, faklte lokallerinde
Coca Cola'y? sloganlar?m?za kat?k edip,
bilgili?imizi sigara duman?yla
fleyerek kar??m?zdakilerin surat?na,
sidik yar??t?r?rken devrimcilikte, marksistlikte,
seni tan?maya al??mad???m?z gibi,
ya?am tarz?n? dahi horlad?k
ey halk?m, gelaffet bizi...
Dindar olanlarla alay etmeyi,
ateist oldu?umuzu hayk?rmay?,
-belki de bundan emin olmadan-
solculu?un ls sand?k;
yoksulun ve ezilenin en byk dayana??n?n
"din" oldu?unu hi d?nmeden.
?nanlar?n?hor grdk ey halk?m,sen affetbizi...
Bu hastal?klar?m?z? hat?rlatanlara sald?rd?k;
cehaletimizi ele?tirenleri susturduk, soyutlad?k,
pasif, korkak ve gerici olmakla sulad?k onlar?.
Gerici ve kar??-devrimci olduklar?n? hayk?rd?k.
Ve daha nice kulplar takt?k birbirimize.
Sana benzeyenleri hakir grdk
ey halk?m, gelaffet bizi...
Seni zalimin zulmnden kurtarmak
ve mutlu ya?ayaca??n bir lke yaratmakiin
yola ?kt???m?z? hepbir a??zdan hayk?rm??t?k,
ama ?imdi seni soyup smrenlere kat?ld?k
ey halk?m,sen affet bizi...
Seni bilinlendirmeye soyunurken,
fark?nda de?ildik hi kendi i?li?imizin...
Umutsuz da olsa, senin mutlulu?un iin
ya?am?n? feda eden canlar?
ve kurtulu?un iin lme giden kahramanlar?
dahi sulad?k, bizden olmad?klar? iin...
Ve bu saf ve temiz canlar? oktan unuttuk
ey halk?m, sen affet bizi...
Dinin, egemenlerin hizmetinde oldu?unu
ve siyasete alet edildi?ini sylerken durmadan,
terk ettik seni din ticareti yapan bezirgnlara
ve de dini pazarlayan simsarlara...
A?ay?-patronu-tefeciyi hep sularken gemi?te,
sonra terk ettik seni onlar?n insaf?na...
Daha da kts, bizzat kendimiz girdik
bu sayg? de?er zenginlerin hizmetine.
Ve abuk tatt?k anak yalaman?n lezzetini.
Seni oktan unuttuk ey halk?m,gel affet bizi...
Biliyoruz, soracaks?n nedenini...
nk ak?llan?p olgunla?t?k,
liberalle?ip demokratla?t?k.
Hem de liberal demokrat,
hatta liberal solcu olduk,
serbest piyasac?la?t?k,
ve de zombile?tik...
zgrlk, e?itlik, hak ve adaleti
ve de insan onuru denen
o bo?szleri oktan unuttuk...
Tek amac?m?z kariyerimiz ve rahat?m?zd?r.
Rant, repo ve krd?r bizi d?ndren.
Ve borsad?r her gece ryalar?m?za giren...
Kurarken bir zamanlar,
paras?z bir cennetin hayalini,
yenildik nefsimize ve paran?n kulu olduk,
sat?ld?k ey halk?m,gel affet bizi.
Ve sonunda kurtlar sofras?na kat?ld?k,
SATILDIK !!! ey halk?m, sen unut bizi...
Not: 2002 y?l?nda Almanya'da yay?nlanm?? olan "Mythos Kapitalismus" adl? kitab?mda yer alan, Marksizm'in ba?ar?s?zl??? konusundaki uzunbir metni (6.Blm)k?sa srede Siteyeaktar?yorum. Almancas? olanlarMythos Kapitalismus ba?l??? alt?nda okuyabilirler.

Son Güncelleme: Cuma, 18 Şubat 2011 09:25