GEL GÖR Kİ

efkarisamimi.net

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

Umuda Sald?r?

?Onlar midin d?man?d?r, sevgilim." Naz?m Hikmet

Bir dnem gelir insan yo?un biimde umuduna sald?r?ld???n? hisseder. Bu durum kendisine zg de?ildir; tan?d??? herkes ayn? durumdad?r. Kimisi inkar eder, ?Tecavze direnemezsin, bari zevk al.? gibi abukluklarla kendini kand?r?p bunal?m? f?rsata evirmeye kalkar. ?ster fark?nda olsun, ister olmas?n; fark?ndaysa ister dirensin, ister f?rsata evirmeye kalks?n herkesin umuduna sald?r?ld??? hissedilir. Ama bu sald?r?lar?n bir sistemati?i kurulamaz, kurulsa bile vehimden teye geemez. ??te byle dnemler gelir atar.

Akla gvenir insan. Hani kendi akl?na gvenmese bile genelde ak?ll?l??a gvenir. Ak?ll? davrand???nda zarar etmez, yarar grr. ??te umuda sald?r? hissi veren olaylar buradan ba?lar. Akla ziyan i?ler bir orada bir burada daha s?k grnr olur. ?Bunlar k?y?da k?e kalm??, mnferit olaylard?r.? diye d?nr insan. Ama, eleneceklerine kklle?irler, azalacaklar?na yayg?nla??rlar. Akla gvenenin, ak?ll? davranan?n ak?ldan umudu kesmesi hedefleniyor gibidir.

Hasta derman?n? hekimde arar. Hekim hastan?n umududur. Hekimlik zor i?tir, gecesi gndz yoktur. Hi birimizin grmekten haz etmedi?i ?eyleri grr gzleri, iinde bulunmaktan haz etmedi?i durumlarda kal?r. Cand?r zerine u?ra?t???, sa?l?kt?r. yle y?lda mrde bir de?il, her gn onlarcas?yla. Can?nd?r ellerindeki, sa?l???n?n sorumlulu?unu yklenirler. yle ?eyler olur ki hayatlar? al??t?klar?ndan ok daha zorla??r; hakl? bile olsalar sorumluluk ald?klar?nda sanki cezaland?r?l?rlar. Verili prosedrleri uygulay?p, sorumluluk almadan mesai doldurmaya do?ru iteklenirler sanki. ?nsan?n hekimden umudunu kesmesi hedefleniyor gibidir.

?Bu i?i en iyi kim bilir?? diye arad???nda, akl?na hemen o i?in profesr gelir. Profesre gvenirsin. Bir sorunla kar??la?t???nda kimse zemiyorsa nihayetinde ona gidip dan???rs?n. yle ?eyler olur ki itibars?zla?t?r?l?rlar. Bilimsellik kayg?s? bir aldatmacaym?? gibi sunulmaya ba?lar. Sanki bilimsellik yokmu?, salt ki?isel ?karlar iin insanlar?n maniplasyonu sz konusuymu? gibi hissetmeye zorlan?rs?n. Bununla uyumlu hareket eden profesr bozuntular? o?al?rken, bilimselli?e s?k? s?k?ya sar?lmaya devam eden profesrlere hayat dar gelmeye ba?lar. ?nsan?n profesrden umudunu kesmesi hedefleniyor gibidir.

Emperyalistler ordular?yla sald?rm??, milli ordu birka nesil nce emperyalist sald?r?y? pskrtm?tr. lkede hayat?n?n ak???na yap?lacak sald?r?lara kar?? gvencedir ordu. Millet ordusuna gvenir. yle ?eyler olur ki, hepsi milletine vatan?na sevgiyle ba?l? yeti?tirilen subaylar sanki yeterince varl?k sebebi yokmu? da kendilerine varl?k sebebi yaratmak iin e?itli entrikalar pe?indeymi?ler gibi bir grnt ?kar. Ordu gya milletine kaz?k atmaktaym?? gibidir; giderek milletini sevmek, vatan? sevmek aranan zellik olmaktan ?k?p cezaland?r?lacak sumu? gibi bir durum has?l olur. Milletin ordudan umudunu kesmesi hedefleniyor gibidir.

rgtlenmelerin iinde yer alarak, tek ba??na ba?aramayaca??n bir ?eyleri ba?arm??s?nd?r. yle ?eyler olur ki, rgt yesi olmak canilikten beter bir ahlaks?zl?km?? gibi muamele grr. ki?i bir araya gelseniz, birilerine bir ?eyler yazsan ya da sylesen, hatta kenara notlar alsan, hepsi rgt yesi olman?n kan?t? olarak gsterilebilir; rgtlere bula?mamak daha iyiymi? gibi bir rkeklik yay?l?r. ?nsan?n rgtlenmeden umudunu kesmesi hedefleniyor gibidir.

Bir haks?zl??a u?rad???nda, polise, mahkemeye gidip hakk?n? arayabilece?ini d?nrsn; adalete gvenirsin. yle ?eyler olur ki polis de mahkeme de vicdani davran??? b?rak?p, bir ete gibi davran?yormu? hissi do?ar. Polisti mahkemeydi insan haks?zl??a u?rad???nda ba? vuraca?? merciler de?il de, bizzat haks?zl?klar?n kayna??ym?? gibi bir grnt ortaya ?kar. ?nsan?n adaletten umudunu kesmesi hedefleniyor gibidir.

Mmin insan her ko?ulda Allah'?na gvenir. yle ?eyler olur ki iman?n gere?i olmayan, hatta iman?n temelleriyle eli?en kurallar, yapt?r?mlar ve kurumlar dinin gere?i olarak dayat?larak dinine ayk?r? bir dini dininmi? gibi benimsemeye zorlan?rs?n. ?arp?t?lm?? din insan? dinden imandan ?kar?r.? diye d?nlm? gibidir. Ne oldu?unu bilmeyen gafiller d???ndakiler iman etmedikleri bir dinin pratiklerini uygulayarak dini btn grnts vermek durumuna d?er. Suyu s?k?lm?? portakal gibi, umudu yok edilmi? bir dindir geriye kalan. Allah'a inand???n?, ama gvenmedi?ini syleyenler bile ?kar. ?nsan?n dininden umudunu kesmesi hedefleniyor gibidir.

yle bir dnem gelir ki her i?in en liyakatlisi de?il de en akmas? makbul olmaya ba?lar; en gvenilmez olanlar en yukar?lara ?kar?l?r, en gvenilir olanlar yerin dibine geirilir ve ?air yazar:
?Onlar midin d?man?d?r, sevgilim,
akar suyun,
meyve a??nda a?ac?n,
serpilip geli?en hayat?n d?man?.
nk lm vurdu damgas?n? al?nlar?na:
? ryen di?, dklen et ?,
bir daha geri dnmemek zre y?k?l?p gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dola?acakt?r elini kolunu sallaya sallaya,
dola?acakt?r en ?anl? elbisesiyle: i?i tulumuyla
bu gzelim memlekette hrriyet...
* * *
Bursa'da havlucu Receb'e,
Karabk fabrikas?nda tesviyeci Hasan'a d?man,
fakir-kyl Hate kad?na,
?rgat Sleyman'a d?man,
sana d?man, bana d?man,
d?nen insana d?man,
vatan ki bu insanlar?n evidir,
sevgilim, onlar vatana d?man... ?
Naz?m Hikmet
Doktorun, profesrn iyisi, subay?n vatan severi, hakimin vicdanl?s? eksik olmaz; akl?n yegane alternatifi daha iyi bir ak?ld?r; ve burjuva toplumunda al??anlar rgtlenmedikleri srece bir hitir. ?kmad?k candan umut kesilmez. Ald???n her nefestir umut.
Son Güncelleme: Perşembe, 17 Mart 2011 07:51