GEL GR K襤

efkarisamimi.net

  • Yaz覺tipi boyutunu artt覺r
  • Varsay覺lan yaz覺tipi boyutu
  • Yaz覺tipi boyutunu azalt覺r
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

Millet olamam?? insan, 蓷resiz bireyli?e mahkumdur.

Karl Marx daha 蔞k gen蔝en, Rheinische Zeitung'da, ormanlardan odun kesilmesiyle ilgili bir konuda yaz?lar yazm??t?r. San?r?m Berthold Brecht de bu konudan olduk蓷 etkilenmi?ti. プk 霵celeri okumu?tum; detaylar?n? hat?rlayamayaca??m. Akl?mda kald???nca hikaye edece?im.

K???n, bir kenttin k?y?s?nda kuruldu?u da?daki ormandan millet odun kesiyormu?. Devleti denetimine alm?? burjuvalar, ?Milletin orman?ndan bunlar nas?l odun keserler?? diye kanun ?karmaya giri?mi?ler. Bu kanuna g顤e ormandan odun kesen millet cezaland?r?lacakm??. Ortaya iki tane millet ?k?yor; biri orada ya?ayan ve ormandan odun kesen insanlar olarak millet, di?eri orman?n egemeni olarak bu insanlar?n cezaland?r?lmas?na karar veren millet; biri ya?ayan insanlar, di?eri burjuvalar?n acenteli?ini yapt??? s闣renler. Milli egemenlik buna g顤e bir ya?ayan insanlar?n ortak ?kar?na 霵celik verilmesine, bir de s闣renlerin ?karlar?na 霵celik verilmesine kar??l?k gelebilir.

S闣renlerin ?karlar?n? milli ?kar olarak g顤p sunan burjuvalar, birey ve birey haklar?n? 霵e ?kar?rlar. ?nsan, burjuva toplumunda hakk? yendi?i zaman birey olarak sesini duyurup hakk?n? alabilir mi? Sermaye sre蔮erinin i?lemesine vesile olmuyorsa ya da g飉termelik bir 顤nek olarak izin verilmemi?se birey, hakk? yendi?inde 鐪kelenip kfretmekten ya da beddua etmekten ba?ka hi蓫ir ?ey yapamaz. ?nsanlar? millet olarak btnle?mekten al? koyup bireyle?tirme 蓷bas?n?n alt?nda yatan niyet budur.

Milli ?kar insanlar?n ortak ?kar?yla birlikte ortaya ?kar. Da??n k?y?s?ndaki kent 顤ne?inde ormandan odun edinmek herkesin ?kar?d?r; bunu ortak ?kar haline getiren bir siyasa ile insanlar bu konu bak?m?ndan millet olur. Millet olduktan sonra insanlar, ormandan herkesin istismar etmeden gereksinimleri oran?nda odun kesmesine ya da devletin odun kesimini 顤gtleyip herkese odun sa?lamas?na imkan tan?yabilir.

Bireysel haklardan ba?ka hak tan?mayan burjuvalar, insanlar?n bireyler olarak d顤t be? y?lda bir odun kesimi bak?m?ndan s闣renlerin ?karlar?n? savunacak partiler aras?ndan bir se蓾m yapmas?n? yeterli g顤r. Bu ko?ullarda, insanlar s闣renlere 驆elle?tirmelerle pe?ke? 蔒kilmi? orman?n?n rnlerini sat?n almak i蓾n 蓷l???p para kazanmak, odun kesip hapse girmek ya da so?uktan donmak aras?nda tercih yapmak zorunda kalacakt?r. Halbuki b騽le ortak ?karlar? oldu?unda bunlar? milli ?kar haline getiren bir ortam varsa orada ya?ayan kimse, yukar? tkrsen b?y?k, a?a?? tkrsen sakal durumuna d?ren b騽le tercihler yapmak durumunda kalmaz.

S驆 olarak i蔒ri?i bak?m?ndan kimsenin reddedemeyece?i insan haklar?, fiiliyatta yaln?zca birey olarak g顤len insan? 蓷resizle?tirir ve etkisizle?tirir. Halbuki, yasal ve kurumsal olarak devlet 顤gtlenmesi demokratik olursa, insanlar?n millet olmas?na olanak verir. ?nsanlar yaln?zca birey oldu?u zaman tek tek hepsinin ?kar? bir konuda ayn? olsa bile bu ?kar?n tam tersi milli ?kar olarak ortaya ?kar?labilir; halbuki insanlar?n millet olarak btnle?ebildikleri demokratik siyasal ko?ullarda, herkesin ?kar? ayn?ysa bu milli ?kar oluverir. 琄celikle, bir lkede ya?ayan insanlar?n millet olarak btnle?mesini sa?layacak yasalar ve bunlar? uygulanmas?n? sa?layacak kurumlar olu?turulmal?d?r; bunun do?ru yap?lmas?, insan haklar?n?n yeterli ve yegane gvencesidir. Milletlik ortadan kald?r?l?yor ve insan haklar? yasa olarak yaz?l?yorsa bizzat bu durum, bunlara fiilen uyulmayaca??n?n do?rudan g飉tergesidir.
Son G羹ncelleme: Cuma, 25 Mart 2011 09:50