GEL GR K襤

efkarisamimi.net

  • Yaz覺tipi boyutunu artt覺r
  • Varsay覺lan yaz覺tipi boyutu
  • Yaz覺tipi boyutunu azalt覺r
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

Y霵etmen: Dervi? Zaim

Senaryo: Dervi? Zaim

G顤nt Y霵etmeni: Emre Erkmen

Mzik: Marios Takoushis

Oyuncular: Hazar Erg蔮, Osman Alka?,Popi Avraam, Settar

Tanr??en,Erol Refiko?lu, Constantinos Gavriel


1963 K?br?s'?nda k騽leri Rumlar taraf?ndan bas?lan baba-k?z, Karag驆c Salih ve Ruhsar, Salih'in Karde?i Veli'nin k騽ne s???n?rlar. Ancak olaylar durmamaktat?r, bu k騽n de er ya da ge bas?laca??n? bilen baba-k?z ?ehrin daha gvenli olaca??n? d?np, ka蔂aya karar verirler. Yolda Rum polisi arabalar?n? durdurunca ko?maya ba?larlar ve bir ma?araya s???n?rlar. "Nedense" baba tehlike henz ge蔂eden ma?aradan ?kar ve kaybolur. Yanl?z kalan Ruhsar da k騽e amcas?na d霵p babas?n? ararken, Rum ve Trk k騽ller aras?nda zaten gerilmi? olan ili?kilerin patlamas?na sebep olur...G闣lm? silahlar ortaya ?kar.

Dervi? Zaim "Cenneti Beklerken" de, konuyu minyatr sanat?n?n modern yorumuyla, 驆ellikle minyatr sahne ge蓾?lerinde kullanarak, "Nokta" da i蔒rik ve bi蓾mi (Hat sanat?'n?) iyiden iyiye birbirine yedirerek 蓷l??m??t?. "G闤geler ve Suretler" de ise Karag驆', daha do?rusu g闤ge oyununu sanatsal bir ifade arac? olarak kullan?rken, sahne ge蓾?lerinde t?pk? Cenneti Beklerken'deki gibi ba?ar?l? oluyor, velhas?l ifade bi蓾minin temaya yedirilmesi, 驆 ve bi蓾min diyalektik bir btn olmas? aynen Nokta'daki gibi aks?yor. Sanki bir sey bitmemi?, yeterince 蓷l???p, olgunla?mam??gibi duruyor. Zaten b騽le bir ?ey ba?ar?lm?? olsa, y霵etmenin giderek ulusal sineman?n elinde y?llarca kullanabilece?i bir stil olu?urdu. Eski zanaatlar?n, minyatr, hat, g闤ge oyunu, ebru hatta mzi?in sinema modernli?inde yorumlan?p, kullan?lmas? ba?l?ba??na bir sinema ekol yarat?rd?. Dolay?s?yla Dervi? Zaim'in kalk??t??? deneysel i?e sayg? duymamak elde de?il.

Platon'un ma?ara meseli yzy?llard?r binlerce kere dile getirildi ve yorumland?, Dervi? Zaim'in ma?ara meselini g闤ge oyunu ile bulu?turmas?n? parlak bir fikirden 飆e, zerinde kollektif olarak 蓷l???lmas? gereken bir mesele olarak alg?l?yoruz. G闤ge oyunundaki figrlerin birer sopa ile "hayali" dedi?imiz Karag驆 sanat?s? taraf?ndan hem hareket ettirilmesi hem de konu?turulmas?, Platon'un meselinde duvardaki g闤gelere bak?p, arkas?ndaki suretleri g顤emeyen insanlar?n da, belki de g顤lmez 蓰buklarla y霵etildi?ini d?ndrtebilir. B騽lece de Karag驆c Salih'in k?z?yla s???nd??? ma?aradan neden d??ar? ?k?p kayboldu?unu, "kaderin" garip cilvesi, filmin sonunda ?ehrin surlar?n?n 霵nde, her?ey olup bittikten, insanlar 闤p, k騽ler bo?ald?ktan sonra nas?l ortaya ?kt???n? anlayabiliriz?

Son G羹ncelleme: aramba, 30 Mart 2011 14:18